Tidlig innsats

Tidlig intervensjon betyr å handle så tidlig som mulig når en er bekymret for et annet menneske. Tidlig innsats inkluderer både forebyggende og helsefremmende innsatser.  Formålet med innsatsene er å yte best mulig hjelp, tidligst mulig. Det er viktig å hindre at begynnende problemer får vokse seg store og dermed bli vanskeligere å håndtere. Innsatsene kan iverksettes tidlig i livet og/eller tidlig i en negativ utviklingsprosess og/eller være helsefremmende innsatser som styrker den enkeltes mestring og motstandskraft mot problemutvikling.

Tidlig innsats kan være avgjørende for at den enkelte, enten det er et barn eller en voksen, får de utviklingsmuligheter den har behov for og krav på. Tidlig innsats krever samarbeid og samhandling på tvers av tjenester og mellom tjenester og det sivile samfunnet. 


 
Adobe Stock
Utgangspunktet for arbeidet med tidlig innsats er den nasjonale faglige retningslinjen:

«Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge» 

I retningslinjer vises det til kommunenes oppgave å sikre at ansatte som arbeider med barn og unge har kunnskap om beskyttelses- og risiko faktorer og tegn og signaler som kan gi grunnlag for å oppdage utsatte barn og unge. I tillegg bør Kommunens ledelse sørge for at relevante virksomheter der ansatte møter barn og unge i sitt daglige arbeid har rutiner for hvordan de ansatte kan handle på bakgrunn av en bekymring for barn og unge.

KORUS har en rekke verktøy og innsatser som kan hjelpe kommunene i dette arbeidet, slik som programmet Tidlig Inn, Bedre Tverrfaglig Innsats, Motiverende samtale (MI) Kjentmann og HKH-metoden.

Annen aktuell litteratur: 

Møller, G, Helsedirektoratet 2018, Kunnskapsgrunnlag- metoder for tidlig identifisering av risiko for barn og unge

Helse- og omsorgsdepartementet, 2019 Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019- 2024) Prop. 121 S

Skog Hansen I, L, m. fl. FAFO rapport 2020: Trøbbel i grenseflatene. Samordnet innsats for utsatte barn og unge.

Barne- og likestillingsdepartementet 2018, Trygge foreldre- trygge barn. Regjeringen strategi for foreldrestøtte (2018- 2021)

NOU 2017: 12, Svikt og svik — Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt, Barne- og familiedepartementet

https://0-24-samarbeidet.no/avslutningsrapport/

Folkehelseinstituttet, Reinar L, M m.fl. 2018, Systematisk oversikt over oversikter: Hvilke tegn og signaler som kan observeres av personell i barnehage og skole kan ha sammenheng med omsorgssvikt?

Folkehelseinstituttet, Skogen J, C m. fl. 2018, Forebygging blant barn og unge. Barn og unges psykisk helse: Forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak. En kunnskapsoversikt.
Kontaktperson:

Ingrid Rasmussen Strømsvold

ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no

Telefon: 400 44 161
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.