Rusmiddelpolitisk planarbeid i kommunen

KORUS vest Stavanger skal bistå alle de kommuner som ønsker det, faglig støtte i prosessen med å ivareta rusmiddelperspektivet i alt relevant planarbeid. Denne bistand omfatter KORUS sine tre viktigste kunnskapsområder folkehelsearbeid/forebygging, tidlig innsats samt rusarbeid. 
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Der er i utgangspunktet ingen begrensninger for hvilke planer som kan eller bør inkludere et rusmiddelperspektivet. Folkehelse, her innunder også rusmiddelforebygging, bør inkluderes i den kommunale verksomhet slik at alle tenker ”helse i alt vi gjør”. Folkehelseperspektivet medfører med andre ord at rusmiddelforebygging kan være et aktuelt tema i de fleste kommunale planer.

Etter alkohollovens § 1-7d skal kommunen utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner, men det anbefales samtidig at kommunen utformer en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. Den rusmiddelpolitiske handlingsplanen vil kunne ivareta alle områder innenfor rusmiddelfeltet, men folkehelse/forebygging bør også løftes inn i både kommuneplanens samfunnsdel og folkehelseplanen. På tilsvarende måte vil det også være relevant å ivareta et tidlig intervensjon - perspektiv i planer som vedrører barnehage, skole eller helsestasjoner og rusbehandling kan være en viktig del av en helhetlig kommunal helseplan.

KORUS vest Stavanger kan bistå i forkant av planarbeidet, som en støttespiller under planprosessen eller som høringsinnstans i etterkant og kan i blant annet bistå med å:
  • tolke og implementere lovverket
  • produsere og/eller tolke kunnskapsgrunnlaget
  • utvikle og drøfte strategier
  • forslå metoder og/eller tiltak
Kontakt
Sven Gustafsson
Rådgiver
mobil: 476 62 948
gussve@rogaland-asenter.no 
 
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. 
KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.