Hurtig kartlegging og handling, HKH

Hurtig kartlegging og handling (HKH) er en kartleggingsmetodikk med en analytisk tilnærming til sosialfaglige problemstillinger. 
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Metoden er basert på kartleggingsmetoden Rapid Assessment and Response (RAR), som er utviklet av Verdens helseorganisasjon. RAR er oversatt av KORUS Vest Bergen og tilpasset norske forhold. Målsettingen med HKH gjennom en kartlegging å gi et best mulig bilde av et valgt problemområde i løpet av en relativt kort kartleggingsperiode. På bakgrunn av kartleggingen utvikles en handlingsplan som legger til rette for formålstjenlige intervensjoner og gode tjenester.

Kommunale instanser eller tjenester kan ta i bruk HKH-metodikken. Gjennom metoden kan instansen eller tjenesten kartlegge og undersøke avgrensede sosiale problemområder som det er knyttet en bekymring opp mot. Kartleggingen skal ideelt foregå innenfor en periode på seks til åtte måneder. En HKH-prosess tar i bruk både kvalitative metoder som for eksempel observasjon, fokusgrupper og intervjuer, og mer kvantitative metoder som spørreundersøkelser. Ved hjelp av en slik metodetriangulering skal enhetene oppnå helhetlig forståelse, som gjør det mulig å utarbeide en handlingsplan.

Eksempler på tidligere gjennomførte kartlegginger er blant annet; bruk av androgene anabole steroider blant unge gutter, utfordringer rundt ungdomsgruppe i en bydel, innendørs prostitusjon, utbredelse og bruk av GHB/GBL, hasjbruk blant ungdom for å nevne noen. I vår region har HKH primært blitt brukt for kartlegging av kommuners bekymring knyttet til enkelte grupper barn og unge. I løpet av de siste ti årene har mer enn 30 kartlegginger vært gjennomført i Norge ved hjelp av HKH-modellen
 
Kommuner som ønsker å gjennomføre en Hurtig Kartlegging og utvikle Handlingsalternativer innenfor avgrensede problemområder kan få bistand av KORUS vest Stavanger ved Rogaland A-senter. Vi gir opplæring i metoden, samt veiledning gjennom hele prosessen. Kommunen står ansvarlig for gjennomføring, rapportskriving og utarbeidelse av en konkret handlingsplan.

 
Kontakt
Anne Schanche Selbekk
rådgiver/ sosiolog/ Phd
telefon: 51 72 90 00
anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no


Inger Eide Robertson
Rådgiver/sosiolog
inger.eide.robertson@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00/
971 42 967
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. 
KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.