Brukerplan

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruk blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Kunnskapen fra kartlegging med BrukerPlan gir også et veldig godt datagrunnlag inn i det kommunale planarbeidet og for å kunne prioriterere og evaluere arbeid rettet mot spesifikke målgrupper. Det er også gitt konsesjon til å kartlegge brukere fra 16 år samt brukere med psykiske lidelser uten rusproblematikk.
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Kort tid etter at kartleggingen er fullført og resultatene er sendt inn, vil kommunen motta en oversiktelig sammenstilling med viktige nøkkeldata samt en komplett excelfil kommunen kan bruke til å ta fram info etter eget behov.

Brukerplan er utviklet av Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) ved Stavanger Universitetssykehus. KORUS Vest Stavanger samarbeider med KORFOR om gjennomføring og oppfølning av BrukerPlan. KORUS har hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen. Link KORFOR Brukerplan.

En BrukerPlan-kartlegging kan gjennomføres av ansatte i alle kommunale instanser som er i kontakt med personer med rusrelaterte problemer. Desto flere instanser som er med, desto bedre og dekkende blir kartleggingen. Prosessen består i tre trinn:
  • Opplæringsinnholdet kan skreddersys og forandres, men vil alltid innholde konkret opplæring i bruk av kartleggingsverktøyet.
  • Kartleggingen er kommunen sitt ansvar, men både KORUS og KORFOR vil kunne bistå med kunnskapsstøtte.
  • I begynnelsen av det nye året vil alle deltakende kommuner invitertes til en Rusdag hvor resultat fra helseforetaksregionen vil bli sammenstilt og resultater presentert.
  • KORUS vil deretter løpende kunne bistå de kommuner som ønsker det med videre analyse av brukerplanundersøkelsen. En slik analyse vil f eks kunne avdekke lokale særtrekk og bidra til å identifisere relevante satsningsområder innenfor rusfeltet og i det forebyggende rusarbeidet. 

Kartleggingen skjer separat i Helse Fonna og Helse Stavanger og derfor vil tidspunkter kunne variere noe.
Kontakt
I Helse Fonna regionen:
Bernt Netland
Rådgiver 
Bernt.netland@helse-fonna.no
Tlf.: 917 22 548
 
I Helse Stavanger regionen:
Sven Gustafsson;
Rådgiver
gussve@rogaland-asenter.no
mobil: 476 62 948 
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. 
KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.