Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
18.05.2016
Marit Vasshus

Ungdata 2016 i Stavanger: Høy trivsel, lite rus

Hele 22 000 ungdommer i Rogaland fra 24 kommuner deltar i den store folkehelseundersøkelsen i 2016. KoRus Stavanger samarbeider med Stavanger kommune og nær alle andre kommuner i Rogaland om årets Ungdata- undersøkelse.
KoRus Stavanger ved Inger Eide Robertson hadde presentasjon for Stavanger kommune fredag 13.mai, og Stavanger Aftenblad hadde et oppslag om årets funn. Undersøkelsen viser gode funn sammenliknet med resten av landet. Robertson, KoRus Stavanger oppsummerer funn  som stabil eller noe økt trivsel og fornøydhet med skole og lokalmiljø, liten (minkende) bruk av rusmidler (alkohol, røyk, snus og hasj), om mulig; enda mer «prektig» og styrking av generasjon «prestasjon»? Opphopning av unge med dårlig selvbilde både blant de som bruker mest og minst tid på lekser. Liten gruppe som faller utenfor med opphopning av problemer, og mulige utskyvningsprosesser?

les: Stavanger Aftenblad: http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Bare-1-prosent-av-ungdommene-i-Stavanger-royker-daglig-3926052.html

Hvem deltar i Ungdata 2016?
Alle ungdomsskoler(8.-10. klasse og 1. og 2. videregående deltar i den nasjonale undersøkelsen av ungdom og fritid, forhold til foreldre, mobbing, rusbruk, nettmobbing, trivsel, aktiviteter, databruk mm. Undersøkelsen gjennomføres hvert 3.år.

Høy deltakelse
Antall elever som svarte på undersøkelsen i Stavanger kommune i 2016 er 3570 i ungdomsskolene og  1520 i videregående. Svarprosent er 85 i ungdomsskolene og 76%  i videregående.

Hovedfunn i år
Oppsummerte funn fra Korus Stavanger, ved Inger Eide Robertson:
- Stabil eller noe økt trivsel og fornøydhet med skole og lokalmiljø
- Liten (minkende) bruk av rusmidler (alkohol, røyk, snus og hasj)
- Om mulig; enda mer «prektig» og styrking av generasjon «prestasjon»?
- Opphopning av unge med dårlig selvbilde både blant de som bruker mest og minst tid på lekser
- Liten gruppe som faller utenfor med opphopning av problemer, og mulige utskyvningsprosesser? ( I.E. Robertson 13.05.2016).

95 prosent trives på skolen
Av alle elevene som svarer på spørsmålet om skoletrivsel svarer 95 prosent i Stavanger at de trives på skolen, mot 93 % i Norge for øvrig.  2% elever er helt uenig i spørsmålet om at de trives på skolen. Svarene viser videre at 73 prosent av elevene i Stavanger vil ta høyere utdanning, sammenliknet med 63% i landet for øvrig.

Familieøkonomien
I undersøkelsen fra i år sier 84 prosent i Stavanger at familien har god økonomi siste to år, det er en prosent ned fra 2015, og lik prosentandel som i 2010.

Noen sammenhenger
Dårlig familieøkonomi gir større sannsynlighet for: Mobbing, Skoleskulk, Færre venner, Bruke mindre tid på skolearbeid ( I.E. Robertsson, 13.05.2016).

Bruk av alkohol går ned
I videregående skole svarer 55% at de aldri eller få ganger bruker alkohol, det er en økning fra 44% i 2013. Dette viser at alkoholbruken går ned. De som svarer at de bruker alkohol jevnlig (1-3 ganger i måneden) utgjør 17%, dette er også en nedgang fra 22 % i 2013.

Fornøyd med venner og foreldre?
I Stavanger svarer 92 % og i Norge 90 % at de har en fortrolig venn. Andel som svarer at de er «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» med vennene? Viser 86% elever i Stavanger og 88% i Norge at de er fornøyd med vennene sine.

Fornøyd med foreldrene: i Stavanger og landet for øvrig svarer 84% at de er  «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» med foreldrene sine.

sammen med venner hos meg:     Andel som svarer at de minst to ganger siste uke har «vært sammen med venner hos meg»; svarer 38% i Stavanger og 37% i Norge.

sammen med venner hos dem:     Andel som svarer at de minst to ganger siste uke har «vært sammen med venner hos dem», er 50% i Stavanger og 46 % i Norge for øvrig.

Fornøyd med livet?
Blant elever i 8.klasse svare 91% at de er veldig fornøyd med livet mot 81% i 10.klasse. i 1.VG svarer 79% at de er veldig fornøyd med livet, mot 50% i 2.videregående.
På spørsmålet «jeg er ofte skuffet over meg selv», svarer 21% i 8.klasse, 34% i 1.videregående og 50% i 2.videregående at de er ofte skuffet over seg selv.

Sosial på nettet
Andel som svarer at de minst to ganger siste uke har «vært sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden», svarer 69% i Stavanger og 71 % i Norge dette.  I Stavanger svarer 22% at de har brukt datamaskin to timer eller mer, mot 36 prosent i Norge.

Helse og trivsel
Andel elever som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» med helsa si: Her svarer 74 % i Stavanger at de er fornøyd, de utgjør 2% flere enn i landet for øvrig.

Plaget av ensomhet
Andel som svarer «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» på spørsmålet: Har du vært plaget av ensomhet i løpet av sist uke? 15% av elevene i ungdomsskole og 1.-2 videregående i Stavanger, mot 18 % i Norge for øvrig.

Depressivt stemningsleie
Andel som i gjennomsnitt har vært «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» av følgende ting sist uke: Følt at alt er et slit, hatt søvnproblemer, følt deg ulykkelig, trist eller deprimert, følt håpløshet med tanke på framtida, følt deg stiv eller anspent og bekymret deg for mye om ting. 11% elever i Stavanger og 12% i Norge bekrefter at de erfarer dette.

Daglige helseplager
Andel som daglig plages av minst én av følgende helseplager: Hodepine, nakke- og skuldersmerter, ledd- og muskelsmerter, magesmerter, kvalme, hjertebank er 11% i Stavanger, mot 12% i Norge for øvrig.

Mobbing
I Stavanger svarer 5% at de blir mobbet, mot 8 prosent i landet for øvrig. Disse utgjør en andel som svarer «minst hver 14. dag» på spørsmålene: Blir du utsatt for plaging/trusler/ utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? eller Blir du selv utsatt for plaging eller trusler fra andre unge via Internett eller mobil?

For øvrig: Stavanger Aftenblad: http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Bare-1-prosent-av-ungdommene-i-Stavanger-royker-daglig-3926052.html

18/05/2016/ Marit Vasshus
 
 
shutterstock 68817841%5b1%5d high school or college  female student sitting by the desk at math class  blackboard with advanced mathematical formals in background