Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
09.01.2017
Marit Vasshus

Tilskudd til psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester 2017

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til å rekruttere «psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» for 2017. Målsettingen for ordningen er at alle kommuner har rekruttert psykolog ved innføring av lovkrav om psykologkompetanse fra 2020. Målet er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.
Tilskuddsbeløp
Tilskuddsbeløpet er økt til kr 400 000  pr 100 % psykologstilling. Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd til formålet prioriteres. Søknadsfrist:  1. mars 2017 til Fylkesmannen og Budsjettrammen er 155 mill. kroner.
 
Kunngjøring og nødvendig informasjon
 https://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene
 
Rapportering 
Viktig informasjon til kommuner som mottok tilskudd i 2016:
Kommunenes rapportering for 2016 skal gjennomføres i questback. Kontaktperson for tilskuddet i kommunen får den tilsendt pr e-post innen midten av januar.
 
Kommuner som ikke har hatt psykolog ansatt i 2016 og dermed ikke har benyttet noe av tilskuddet skal ikke rapportere, verken i questback eller på økonomi. Kommuner dette gjelder skal snarlig informere Helsedirektoratet pr e-post til  jbl@helsedir.no, slik at vi er kjent med situasjonen og ikke etterspør rapportering.
 
Kommuner som har ubrukte tilskuddsmidler pr 31.13.16 og som skal søke om videreføring av tilskudd for 2017, kan overføre midlene.  Imidlertid krever dette en ny fullstendig søknad i henhold til  årets kunngjøring og søknadsprosedyre. Neste års tildeling avkortes da mot de ubrukte midlene.
 
Økonomirapportering for 2016 skal gjennomføres i egenerklæringsskjema som følger med kunngjøringen. Skjemaet skal erstatte levering av regnskap og revisorattest.
 
Kontaktperson i Helsedirektoratet:
Jannicke Berg Leknes, seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus
tlf; 810 20 050, dir. 953 06 754

Helsedirektoratet;
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2. www.helsedirektoratet.no
shutterstock 57924982%5b1%5d far s%c3%b8nn bestefar sitter p%c3%a5 strand