Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
20.09.2017
Marit Vasshus

Tidlig og bedre innsats til barn, ungdom og familier som bekymrer

Kompetansesenter rus region vest Stavanger, KoRus, inviterte ledelsen i kommunene, barnehager, skoler og andre hjelpetjenester til informasjon om en modell for samarbeid rettet mot barn, ungdom og familier.
Hva er Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)?
Dette er en samhandlingsmodell som beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenestene rettet mot barn, unge og familier som bekymrer. Modellen beskriver en struktur for samarbeid, handlingsveiledere og verktøy. BTI-modellen skal bidra til tidlig innsats, samordnede tjenester og foreldreinvolvering.

Samordne og inviolvere foreldre
Modellen har tre formål: innsats, samordne tjenester og Foreldreinvolvering.
BTI er en dansk modell som Helsedirektoratet har hentet til Norge. Åtte norske kommuner har prøvd den ut og i Rogaland har Stord, Tysvær og Haugesund vært pilotkommuner.

Kort beskrivelse av modellen: http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/

Initiativtakere
Fylkesmannen i Rogaland, Kompetansesenter rus - Stavanger, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU), Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS) ønsker alle å bidra og være samarbeidspartnere i dette arbeidet.

Målgrupper
for møtet 4. september er kommuneledelsen, ledere for barnehage- og skoleområdet og hjelpetjenestene (barnevern, helsesøstertjenesten, PP-tjenesten, rus- og psykiatritjeneste, NAV. 

Hensikten med møtet er å presentere modellen med tanke på å få til et regionalt samarbeid. Interesserte kommuner vil bli invitert til et nettverk for å utvikle og tilpasse BTI i egen kommune. En vil få tilgang til det som samarbeidspartnerne kan tilby av oppfølging,
tilskuddsmidler, kompetanse og erfaringsdeling ut fra den enkelte kommune sine ønsker og behov.

Rigmor Kvia de Waard hos Fylkesmannen åpnet inforamsjonsmøtet og Bernt Netland, KoRus Stavanger og Helse Fonna orienterte om BTI og prosjekterfaringer.

Ingrid Strømsvold; Korus Vest Stavanger snakket om mulig samarbeidsmodell i vårt område. Anne Schanche Selbekk informerte om følgeforskning av erfaringer.

For mer informasjon:
Ingrid Strømsvold telefon 400 44 161 ,
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no eller
Maren Løvås , telefon 412 93 573
maren.loevaas@rogaland-asenter.no


 
shutterstock 54765676%5b1%5d little girl blowing lovetann