Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
18.09.2015
Marit Vasshus

Empati øker endringsmotivasjon

Behandlere, rådgivere og offentlige hjelpere kan fremme motivajon for endring hos hjelpesøkende ved å ha en empatisk og aksepterende holdning. Hvis behandler ikke sitter med fasiten, øker muligheten for å bygge en bedre relasjon. MI- Motiverende samtale er en virksom metode som fremmer endring.
KoRus arrangerte denne uken et to-dagers MI-kurs for offentlige ansatte i Rogaland.
 
-Hva skjer når vi blir spurt om ting vi er opptatt av, spør Silje Lill Rimstad, foredragsholder på MI-kurset for 4 deltakere fra hele Rogaland. Vi opplever å bli sett, vi føler oss vel, at den andre er opptatt av meg, svarer hun og fortsetter;
 
Fire faser i motiverende intervju metoden
Det er flere faser i MI:
-Man starter med relasjonsbygging
-man fokuserer
-man utforsker mål; hva  personen tenker/ mener
-man planlegger endringen
 
Motivasjon kan endres
Rimstad minner om at motivasjon er ustabil og kan endres, og er ulik i ulike stadier av en beslutningsprosess om endring. Det er viktig å vite hvor i beslutningsprosessen den hjelpesøkende er, når det gjelder motivasjon.
 
MI er veldig fokussert på den andre, for å gi trygghet og tillit til at behandler har kompetanse på endringsprosesser, forklarer Rimstad.
 
MI - metoden er utviklet av lege Miller, USA, som oppdaget at konfronterende samtaler ikke gir endring; man må bygge motivasjon for å gjøre endring. MI brukes i behandlingsforberedelse, blant annet til rusbehandling.
 
Valgmuligheter
Rimstad minner om at  MI kan brukes i situasjoner der den hjelpesøkende har valgmuligheter. Den hjelpesøkende har alltid gevinster med den atferden han eller hun utviser. Derfor er det essensielt at hjelper er nygjerrig på denne atferden, selv om den er negativ, for eksempel rusing, kriminalitet, kjøpelyst, spill, arbeidstreningsmotivasjon med mer.Ved å spørre ut, kan personen selv komme med forslag til andre handlingsalternativer. Behandler kan hjelpe med å strukturere samtalen og fokussere hva hjelpesøker ønsker å jobbe mot.
 
Motstand
Å håndtere motstand er naturlig i Motiverende samtale. Siden ambivalens er vanlig i en endringsprosess, er det viktig å legge til rette for å snakke om hva som hindrer endring. Når personen argumenterer for endring, øker motivasjonen. Motstands minsker sannsynligheten for endring. Forandringsprat øker sannsynligheten for endring. Det å vite hva hjelpesøker er motivert for eller ikke, gjør det lettere for rådgiver å vite hvordan hun bør jobbe. Motivasjon består av tre viktige elementer: villighet, evne og parathet ( være klar for). Hvordan kan så rådgiver støtte motivasjon og øke sannsynligheten for endring?
  
Fire prinsipper for økt motivasjon
-uttrykke empati
-tydeliggjøre diskrepans
-rulle med motstand
-støtte mestringtstillit
 
Å uttrykke empati
Det at rådgiver har en empatisk og aksepterende stil, er et grunnleggende element i MI: Aksept og empati for en person som han er, fremmer motivasjon. Mangel på aksept og empati stanser forandringsprosessen. Empati handler om å sette seg inn i og forstå hjelpesøkers følelser og perspektiver uten å dømme, kritisere eller bebreide.
 
I tillegg er det viktig å uttrykke empatien og forståelsen. Dette gjøres ved å bekrefte, speile( reflekterende lytting) og oppsummeringer. Speiling eller reflekterende lytting innebærer å gjenta hva den hjelpesøkende sier. Eller å gjøre en antakelse om hva hjelpesøker mente med det han sa, og så gjenta dette. Det kan tydeliggjøre situasjonen og skape refleksjon og bevistthet. Samtidig viser rådgiver at hun lytter og forstår. Oppsummeringer betyr å summere opp det som er sagt, mens en fokuserer på det som skaper motivasjon for endring.
 
Tydeliggjøre diskrepans
Dikrepans er følelsesmessige uoverensstemmelser mellom situasjonen slik den er og slik en ønsker den skal være. I MI synliggjøres og utforskes motpolene for å skape en bevegelse og ønske om endring.
 
Rulle med motstand
For å øke motivasjon for endring, er det viktig at rådgiver ikke argumenterer for forandring, slik at hjelpesøker begynner å argumentere mot. En slik diskusjon kan føre hjelpesøker i motsatt retning. Noen kaller dette motstand mot forandring. En person som viser mye motstand i en samtale har mindre motivasjon for forandring. Å rulle med personens motstand, i stedet for å konfrontere den, er et viktig prisnipp i Motiverende samtale.
 
Støtte mestringstillit
For å gjøre en forandring, må man ha tiltro til egne evner og tillit til å klare det. Egen tro på mulighet for endring er en viktig motivasjonsfaktor. HVos denne tilliten er fraværende, er det lite sannsynlig at forandring vil skje. Derfor er det viktig å støtte hjelpesøkers tiltro til å klare forandringer.
 
Rimstad fremhever at rådgivere og offentlige hjelpere kan forebygge utbrenthet ved MI- metoden, fordi man ikke har ansvar for hjelpesesøkes endring. Man skal bare lage struktur i samtalen og lede denne ved gode spørsmål. 
 
2015 mi silje 150915