Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
28.06.2019
Marit Vasshus

Barn som pårørende: Hvordan sikre god samhandling mellom spesialist- og kommune-helsetjenesten?

Nå foreligger en prosjektrapport om arbeidet med tematikken i Helse Fonna-området.
Prosjektleder Bernt Netland, Helse Fonna og KoRus vest Stavanger inviterte 19.juni til oppsummering og gjennomgang av en rapport for et prosjektet med tittelen:
"Hvordan sikre god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for barn som pårørende i Helse Fonna regionen?
Utvikling og utprøving av modell.»

Prosjektet kom i stand som et resultat av funn fra «Barn som pårørende studien» (Multisenterstudien 2015). Studien avdekket blant annet at både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten bare delvis følger opp loven om barn som pårørende (BsP).

Kvalitetsssikre at lovpålagte forpliktelser gjennomføres
Multisenterstudien anbefalte tiltak for å kvalitetsikre gjennomføring av de lovpålagte forpliktelsene i spesialisthelsetjenesten. Disse inkluderer prosedyrer og praksis med kartlegging av barn og deres behov, samtaler med voksne og barn, og informasjonsoverføring til kommunehelsetjenesten.

Barns beste som fikk oppdraget, ga stafettpinnen til Helse Fonna. Avtalen med BarnsBeste ble underskrevet i juni 2017. Prosjektet skulle beskrive relevant praksis og erfaringer rundt samhandling om Barn som pårørende mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Helse Fonna regionen. Prosjektarbeidet skulle knyttes opp mot pågående satsing i regionen etter modellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI) 3. BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre som det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetsikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. De 5 prosjektkommunene er alle «BTI kommuner».

Oversikt over gjeldende praksis
Prosjektet har bidratt til å få en oversikt over gjeldende praksis og til bevisstgjøring av holdninger til BsP.  Både kommuner og helseforetak melder om en økt bevisstgjøring og holdningsendring i tilknytning til samhandlingsprosjektet. For å få til god samhandling mellom kommuner og helseforetak må en først «rydde i eget hus» før man samhandler med «naboen».  

Gjeldene rutiner må bli fulgt opp og bli kvalitetssikret. Lite dokumentert kontakt mellom helseforetak og kommuner i enkeltsaker i barn som pårørende.

Et stykke vei å gå
Man fant ut at det er et stykke vei å gå før familieorientert tenkning får gjennomslag i kommuner/ helseforetaket.  Barn som pårørende må være en naturlig del av epikrisene og 
i henvisningene til sykehus fra fastlegene.  Interne rutiner og samhandlingsmodeller i kommunene er utviklet og må nå prøves ut. Barn som pårørende - perspektivet er tatt med inn i BTI arbeidet. På bakgrunn av funnene i prosjektet vil Helse Fonna HF lage en handlingsplan.

Flere kommuner ønsker å være med
Kommune og spesialisthelsetjenesten var tilstede på presentasjonen og det ble bestemt at en vil fortsette det gode arbeidet med å implementere Barns som pårørende satsning i helseforetak og kommune. Flere nye kommuner ønsker å bli med.  

I prosjektperioden har det vært foretatt kartlegginger, fokusgruppe intervjuer, samt samtaler med ungdomsrådet i Helse Fonna.

Anne Schanche Selbekk, Korus vest Stavanger og Rogaland A-senter har vært medarbeider i Fokus gruppe - intervjuene.

For mer informasjon se prosjektrapport:
2019 bti hgsund bernt anne deltakere
Prosjektleder Bernt Netland Helse Fonna og sosiolog Anne Schanche Selbekk, KoRus Vest Stavanger sammen med fagfolk fra deltakende kommune og Helse Fonna i prosjektet.
2019%20BTI%20Hgsund%20deltakere
Fagfolk fra deltakende kommune i møte med samarbeidende fagfolk i Helse Fonna om prosjektrapportens oppsummering
2019%20BTI%20rapport%20Helse%20Fonna
Barn som pårørende rapport fra Helse Fonna, juni 2019
2019%20Bernt%2C%20Anne%20S%20og%20deltakende%20en-face