Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane8]
2017 Tidlig intervensjon,  
Tema er barn som pårørende til foreldre med rus, psykiske lidelser eller alvorlig somatisk sykdom.
Professor eremitus Kari Killen kommer, sammen med Judith van der Weele, og flere
Konferansen arrangeres i et samarbeid med flere kommuner og spesialisthelsetjenester.

PROGRAM.

Mot til å se – evne til å handle
 
Tid:        onsdag 25. januar – torsdag 26. januar 2017
 
Sted:      Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger
 
Arrangør:         
Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for Nettverkskonferansen Mot til å se – evne til å handle 2017, samt Fylkesmannen i Rogaland.
 
Tema             
Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykiske lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade er tema for konferansen for 12. året på rad.
 
Mål                     
Økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon. Økt kunnskap om samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan dette påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser.
 
Målgrupper:
Ansatte i kommunene; fastleger, helsestasjoner, barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenesten,
rus - og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT - koordinatorer, fysio - og ergoterapeuter,  ansatte i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder barne – og ungdomspsykiatri, samt flyktningseksjoner, politi, brukerorganisasjoner og oppvekstpolitikere.

For spørsmål kontakt:
Maren Løvås, maren.loevaas@rogaland-asenter.no, tlf. 51 72 90 00, mobil: 41 29 35 73.
eller Marit Vasshus, marit.vasshus@rogland-asenter.no, tlf: 51 72 90 00.
[/Pane8]