Rus i barnefamilier

Rus i barnefamilier er et undervisnings- og veiledningsprogram, som retter oppmerksomheten på hvor viktig det er at barn som vokser opp i hjem med rusproblemer får tidlig hjelp. 
Barn som vokser opp i familier hvor en eller begge voksne har et rusmiddelproblem har større risiko for å utvikle psykiske problemer, atferdsproblemer og vanskeligheter i skolesituasjonen. Ved å gi tidlig og rett hjelp til barna og familiene, vil det være mindre risiko for utvikling av varige skader og problemer.

Gjennom programmet «Rus i barnefamilier» retter vi oppmerksomheten på hvordan identifisere og gripe inn når et barn har det vanskelig. Programmet skal også være en hjelp for deg som fagperson til å se hvordan en kan gå fra bekymring til handling. Målgruppe for programmet er ansatte i barnehager, barneskoler, SFO, helsestasjon, PP-tjenesten og barnevernet. Målsettingen med programmet er å heve kompetansen om tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon blant ansatte som kommer i kontakt med risikoutsatte barn og unge.

Sentrale tema: Rusmiddelmisbruk i et barne- og familieperspektiv. Hvilke konsekvenser har det for barn å vokse opp i en familie med rusmiddelproblemer? Hvilke tegn og signaler vil barn vise? Hva sier forskningen? Taushetsplikt for deg som jobber med barn. Muligheter og begrensninger. Å bli bevisst egne barrierer – hvorfor er dette så vanskelig?  Hvordan oppdage, gripe inn og handle på bakgrunn av en bekymring. Samtale med barn. Den nødvendige samtalen – hvordan samtale med foreldre når du er bekymret for et barn.

Varighet: Prosjektperioden er 1 ½ år. Alle kursdagene er første halvår. Hver kommune nedsetter en ressursgruppe/ prosjektgruppe som får et ekstra ansvar for å spre og implementere satsingen i kommunen. Ressursgruppen får egen samling med tema spredning, implementering og erfaringsutveksling.

Programmet tilbys kommuner som et eget program, men temaene tilbys også som egne «Moduler», der kommuner kan be om kurs/ kompetanseheving i enkelte tema i programmet.
Kontakt
Maren Løvås
Rådgiver 
mailto:maren.loevaas@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 91 38
Mob.: 412 93 573
 
Anne Schanche Selbekk
sosiolog
anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.:51 72 90 12
 
KORUS Stavanger betjener alle kommuner i Rogaland. Finansiering: Helsedirektoratet.