Opplæringsprogrammet «Tidlig Inn»

Det ufødte barnet og små barn trenger at noen fanger dem opp når foreldrene strever. Foreldre som strever trenger også at noen ser dem og stiller de gode spørsmålene for at de kan få hjelp. 
Hva er «Tidlig inn»?
Formålet med «Tidlig Inn» er at gravide og småbarnsfamilier får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. Målgruppen får opplæring i kartleggingsverktøy og metoder for samtale om rus, psykisk helse og vold for å sikre en forsvarlig tjeneste.

Hvem er målgruppen?
Målgruppen for programmet er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Det er primært helsepersonell som får opplæring i hvordan man gjennom samtaler kommer tidlig i posisjon til å hjelpe den enkelte og familien. Men deltakere er tverrprofesjonelt sammensatt. Opplæring av effektive samtalemetoder er nyttig for alle som deltar uavhengig av profesjon.

Hva er målet?
Målet med opplæringen er å gi kommunen trygge ansatte når det gjelder tidlig identifikasjon og intervensjon. Opplæringen i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetoder skal gjøre ansatte og ledere tryggere med hensyn til å spørre om psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Videre er målet også at kommunen skal få en arena å forbedre samhandlingen mellom tjenestene i møte med gravide, småbarnsforeldre og deres barn. For å kunne hjelpe på et tidligere tidspunkt enn før, er det avgjørende å lære enkle metoder som bør brukes systematisk og rutinemessig. Opplæringsprogrammet innbefatter verktøy som vil gjøre det lettere å spørre om temaene psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner.  Det skal gi deg mot til å spørre om temaene.  Det skal gi deg mot til å handle på grunnlag av svar fra den enkelte. Det skal gi deg kunnskap om hva du kan gjøre og hvem du skal henvende deg til, og hvilken instans som er den riktige til å følge opp den enkelte, familien eller barna.

Opplæringsprogrammet tilbys av regionale opplæringsteam (ROT), sammensatt av KORUS,  RBUP/RKBU, RVTS og Bufetat. Opplæringen er gratis for kommunene. Kommunen står som praktisk arrangør for gjennomføring av programmet (fristilling av deltakerne, eventuelt lokaliteter og lunsj). Det er ingen deltakeravgift. Kommunens kontaktperson og regionalt opplæringsteam tilrettelegger for gjennomføringen.
 

Se mer informasjon om «Tidlig inn» hos Forebygging.no

Se nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorg, helsestasjon og skolehelsetjenesten og forskrift for helsestasjon- og skolehelsetjenesten her.
Kontakt
Maren Løvås
Seniorrådgiver
​Mail: Maren.loevaas@rogaland-asenter.no
Telefon: 51 72 91 38
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.