Samhandlingsprosjektet rus og somatikk, Haugesund sjukehus

Vi vet at en stor andel av pasienter som er innlagt ved somatiske avdelinger, har skadelig bruk av rusmidler. Helse Fonna etablerte derfor et 3 - årig prosjekt ved Haugesund sjukehus, i et samarbeid med KORUS vest Stavanger, Rogaland A-senter. Alle pasienter som ble innlagt på somatisk avdeling, ble kartlagt for sin bruk av rusmidler. Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet.
Prosjektperioden er fullført, og prosjektet er nå etablert i ordinær drift med en fast ansatt til å videreføre oppdraget.
 
Foto: Shutterstock
Kontakt
Bernt Netland
Rådgiver/Koordinator
Mail: Bernt.netland@helse-fonna.no
Mobil: 917 22 548

 
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.