Forskningsprosjektet: ”Barn som pårørende” 2013- 2015, Multisenterstudien

KORUS Stavanger er med i et stort nasjonalt forskningsprosjekt : ”Barn som pårørende” (”Children of patients with severe illness or substance abuse”).
Prosjektet ble gjennomført av fem helseforetak: Akershus universitetssykehus (prosjektledelse og forskningsansvarlig), Nordlandssykehuset, Vestre Viken, Sørlandet sykehus, Helse Stavanger i samarbeid med Rogaland A-senter, RBUP øst og sør, og Barns Beste er også med i prosjektet.
Hovedfinansieringen for prosjektet er fra Norges forskningsråd.

Prosjektledelse og prosjektsamarbeid
Prosjektleder Torleif Ruud og stab for forskningsstøtte i FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus, har organisert prosjektmøter, innhentet godkjenning fra REK, bistått partene i søknader til lokale personvernombud, mottatt og fordelt tildelte forskningsmidler i henhold til avtalen med partene. A- hus rapporterer også til Forskningsrådet.
Hvert helseforetak og KORUS Vest Stavanger deltar i en prosjektgruppe som treffer beslutninger for prosjektet. Gruppen har regelmessige prosjektmøter. Lokal koordinator ved KORUS Vest Stavanger er Maren Løvås. Hun hadde også ansvar for de lokale rekruttering til studien av pasienter og deres barn.
 
Barn av pasienter med alvorlig sykdom eller rusmiddelmisbruk
Vi vil både bidra til ny kunnskap om barn som pårørende og situasjonen for dem og deres foreldre, og om hvordan helsetjenestene gjennomfører sitt lovpålagte oppdrag med å oppdage disse barna og sørge for adekvat oppfølging av dem og familiene.
Planen er å inkludere  900 barn/ungdommer (0-18 år) som er pårørende til foreldre med alvorlig somatisk sykdom, psykisk sykdom eller rusmiddelmisbruk.
Både barn/ungdom (8-14 år) og deres foreldre får et spørreskjema som sin situasjon. Spørsmål om situasjonen for barn under 8 år besvares av foreldrene.

Med foreldrenes samtykke ga vi også et spørreskjema til lærer/pedagog i skole/barnehage.Spørreskjemaene var elektroniske og ble utført på I- pad.

Rapport foreligger
Rapport fra funn foreligger.
Kontakt Maren Løvås, se info i høyre tekstboks.
Kontakt
Maren Løvås
Rådgiver/sosialantropolog
Maren.lovas@@ras.rl.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 91 38 
Aktuelle linker
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.