Rus/somatikk prosjekt ved Haugesund sjukehus

Vi vet at en stor andel av pasienter innlagt somatiske avdelinger har skadelig bruk av rusmidler. Helse Fonna i samarbeid med KORUS Vest, Stavanger jobber med et  et 3 årig Tidlig intervensjonsprosjekt  ved Haugesund sjukehus.
Alle pasienter som blir innlagt på somatisk avdeling vill bli kartlagt for sin bruk av rusmidler. Pasienter med risiko/skadelig bruk får tilbud om oppfølging i form av livsstils samtaler etter MI metodikk og/eller videre oppfølging og henvisning ved behov. Kontakt med fastleger blir sentralt i dette prosjektet.
 
KORFOR, og Haugaland a-senter er en viktig samarbeidspartner sammen med ruspoliklinikken på Haugesund sykehus. I tillegg til å «fange» opp pasienter med skadelig bruk så tidlig som mulig, vil en teste ut om «screening» som metode gjør sitt til at flere med rusmiddelrelaterte utfordringer oppdages av helsepersonell. Erfaringene som blir gjort skal dokumenteres og sammenlignes med erfaringene gjort ved Stavanger universitetssykehus.  Resultatene skal så presenteres i en rapport som kan være til hjelp for andre Helseforetak som ønsker å gjøre noe på dette feltet. Egen prosjektleder er ansatt fra 1. september. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet. 
Kontakt
Bernt Netland
Rådgiver
Bernt.netland@helse-fonna.no
Tlf.: 917 22 548
Aktuelle linker
Skriv linker her
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.