Haugalandsløftet

Ti kommuner på Haugalandet samarbeidet om Haugalandsløftet til juli 2016. Prosjektet er et forskningsbasert kompetansehevings-prosjekt primært rettet mot ansatte i barnehager, skoler og PP – tjenester. 
De ti kommunene som deltok i prosjektet er Karmøy, Haugesund, Utsira, Bokn, Tysvær, Vindafjord, Suldal, Sauda, Sveio og Etne. I tillegg til KORUS vest Stavanger, var Høgskolen Stord/Haugesund og Helse Fonna samarbeidspartnere.

Hauglandsløftet hadde også fokus på tidlig innsats i tråd med føringene i veilederen «Fra bekymring til handling». Tidlig innsats innen rus/psykisk helse skal inkluderes i Haugalandsløftet. KORUS vest Stavanger er pådriver for kunnskapsbasert tidlig intervensjon og forebygging.

Haugalandsløftet har vært forankret politisk i alle kommunene.  Styringsgruppen består av rådmenn, samt representanter fra hovedsamarbeidspartnerne. Det er etablert en interkommunal prosjektgruppe der alle kommuner er representert, i tillegg til at samarbeidspartnerne deltar. Alle kommunene har etablert en egen kommunal gruppe, med bred representasjon fra ulike områder. 

Samarbeid mellom KORUS vest Stavanger og Haugalandsløftet
KORUS vest Stavanger bidrar i ulike delprosjekt/kunnskapsløft med kursdager innen tidlig intervensjon. Eksempelvis har 120 deltakere fra kommunene gjennomgått opplæring i Motiverende samtaler (MI). 30 personer har fått kurslederutdanning i MI, slik at kommunene selv kan videreutvikle bruk av MI i kommunene. KORUS vest Stavanger følger opp gruppe med nettverkssamlinger.

Det er etablert en Tidlig Intervensjon (TI) – gruppe i Haugalandsløftet med en representant fra hver kommune. Gruppen har særlig fokus på tidlig intervensjon i kommunene, slik at en lettere kan koordinere behov og tilbud. KORUS vest Stavanger tilbyr programmet «Barn i rusfamilier» (BIR) (se mer under BIR) til de samarbeidende kommunene i Haugalandsløftet. I 2015 ble ulike tiltak innen områdene skolevegring, barn som pårørende og barn utsatt for vold/overgrep i gangsatt sammen med kommunene og andre kompetansemiljøer.
 
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet. 
 
Aktuelle linker
www.haugalandsloftet.no

www.tidligintervensjon.no

Artikkel Rusfag om Haugalandsløftet