Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI er en samhandlingsmodell til bruk i kommuner for å bedre den tverrfaglige innsatsen i og mellom tjenester rettet mot gravide, barn, unge og familier som bekymrer. Målet er å kvalitetsikre tidlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid med familien det gjelder.
Illustrasjonsfoto: istock images
Det er Helsedirektoratet som har tatt initiativ til dette utviklingsarbeidet. Kompetansesenter rus (KORUS) i den enkelte region har ansvar for spredning av modellen, veiledning av kommuner og for koordinering av samarbeid med aktuelle kompetansemiljø i egen region. KORUS vest Stavanger samarbeider med KORUS Vest, Bergen, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region vest (RVTS) og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge psykisk helse og barnevern (RKBU) om denne satsningen.
Modellen beskriver metoder for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og inneholder verktøy som kan benyttes for å identifisere ulike problemstillinger hos barn og unge. Den kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester både på lokalt, regionalt og statlig nivå.

BTI består av to hovedkomponenter, en handlingsveileder for kommunalt ansatte og en logg for det enkelte barn. Barnet skal få oppnevnt en «stafettholder» som er ansvarlig for koordinering av innsatsen. «Stafettholder» har oppgaver lik det en i andre sammenheng kaller koordinator. Loggen kan være i papirversjon eller elektronisk. Handlingsveilederen beskriver konkrete fremgangsmåter, rutiner og verktøy på det en innenfor BTI kaller nivå.

KORUS vest Stavanger har nå 5 kommuner i nordfylket der også 7 kommuner fra Vestland som er i Helse Fonna området deltar. Helse Fonna regionen har også inkludert 5 BTI kommuner i et eget prosjekt med fokus på Barn som pårørende. Prosjektet har som mål å bedre samhandling om Barn som pårørende mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Helse Fonna regionen. Prosjektarbeidet er blitt knyttet opp mot pågående satsing i regionen etter BTI modellen, da dette passer godt sammen. Spesielt ønsker en å ivareta gode overganger fra spesialisthelsetjeneste til kommune, uten at det blir brudd i oppfølgingen.
I sørfylket er det 4. kommuner som vi har skrevet samarbeidsavtale med om BTI. Vi samarbeider også med flere andre kommuner som er godt gang med BTI eller ønsker å starte opp. Det blir arrangert halvårlige nettverksmøter i nord og sør fylket for kommuner som er med eller ønsker å bruke BTI modellen i sin kommune. Fylkesmannen i Rogaland og BUPA Stavanger og Helse Fonna deltar på disse nettverksmøtene.

Les mer på : http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/
Kontakt
Maren Løvås
maren.loevaas@rogaland-asenter.no
mobil: 41 29 35 73

Bernt Netland
Rådgiver
Bernt.netland@helse-fonna.no
Tlf.: 917 22 548
 
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. 
KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.