Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell til bruk i kommuner for å bedre den tverrfaglige innsatsen i og mellom tjenester rettet mot gravide, barn, unge og familier som bekymrer. Målet er å kvalitetsikre tidlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid med familien det gjelder.
Hva er BTI? 
Det er Helsedirektoratet som har tatt initiativ til dette utviklingsarbeidet. Kompetansesenter rus (KORUS) i den enkelte region har ansvar for spredning av modellen, veiledning av kommuner og for koordinering av samarbeid med aktuelle kompetansemiljø i egen region. KORUS Stavanger samarbeider med KORUS Vest – Bergen, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region vest (RVTS) og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge psykisk helse og barnevern (RKBU) om denne satsningen.
Modellen beskriver metoder for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og inneholder verktøy som kan benyttes for å identifisere ulike problemstillinger hos barn og unge. Den kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester både på lokalt, regionalt og statlig nivå.

Hva består BTI av?
BTI består av to hovedkomponenter, en handlingsveileder for kommunalt ansatte og en logg for det enkelte barn. Barnet skal få oppnevnt en «stafettholder» som er ansvarlig for koordinering av innsatsen. «Stafettholder» har oppgaver lik det en i andre sammenheng kaller koordinator. Loggen kan være i papirversjon eller elektronisk. Handlingsveilederen beskriver konkrete fremgangsmåter, rutiner og verktøy på det en innenfor BTI kaller nivå.

Hvem er BTI-modellen for?
KORUS Stavanger har nå fem kommuner i nordfylket der også sju kommuner fra Vestland som er i Helse Fonna-området deltar. Helse Fonna-regionen har også inkludert fem BTI-kommuner i et eget prosjekt med fokus på barn som pårørende. Prosjektet har som mål å bedre samhandling om barn som pårørende mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Helse Fonna-regionen. Prosjektarbeidet er blitt knyttet opp mot pågående satsing i regionen etter BTI-modellen, da dette passer godt sammen.

Spesielt ønsker en å ivareta gode overganger fra spesialisthelsetjeneste til kommune, uten at det blir brudd i oppfølgingen. I sørfylket er det  fire kommuner som vi har skrevet samarbeidsavtale med om BTI. Vi samarbeider også med flere andre kommuner som er godt gang med BTI eller ønsker å starte opp. Det blir arrangert halvårlige nettverksmøter i nord- og sørfylket for kommuner som er med eller ønsker å bruke BTI-modellen i sin kommune. Fylkesmannen i Rogaland og BUPA Stavanger og Helse Fonna deltar på disse nettverksmøtene.

Les mer om BTI her.
Kontakt
Seniorrådgiver
Maren Løvås
Telefon: 51 72 91 38
Mail: Maren.loevaas@rogaland-asenter.no

Seniorrådgiver
Bjørn Roar Vagle
Telefon: 907 63 640
Mail: Bjorn.roar.vagle@rogaland-asenter.no
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.