Hurtig kartlegging og handling, HKH

Hurtig kartlegging og handling (HKH) er en kartleggingsmetodikk med en analytisk tilnærming til sosialfaglige problemstillinger. 
Metoden er basert på kartleggingsmetoden Rapid Assessment and Response (RAR), utviklet av Verdens helseorganisasjon. KORUS Vest Bergen har oversatt og tilpasset metodikken til norske forhold. Målsettingen med HKH gjennom en kartlegging å gi et best mulig bilde av et valgt problemområde i løpet av en relativt kort kartleggingsperiode. På bakgrunn av kartleggingen utvikles en handlingsplan som legger til rette for formålstjenlige intervensjoner og gode tjenester.

Kommunale instanser eller tjenester kan ta i bruk HKH-metodikken. Gjennom metoden kan instansen eller tjenesten kartlegge og undersøke avgrensede sosiale problemområder det er knyttet bekymring til. Kartleggingen skal ideelt foregå innenfor en periode på seks til åtte måneder. En HKH-prosess tar i bruk både kvalitative metoder som for eksempel observasjon, fokusgrupper og intervjuer, og mer kvantitative metoder som spørreundersøkelser. Ved hjelp av en slik metodetriangulering skal enhetene oppnå helhetlig forståelse, som gjør det mulig å utarbeide en handlingsplan.

Eksempler på noen tidligere gjennomførte kartlegginger:
  • bruk av androgene anabole steroider blant unge gutter,
  • utfordringer rundt ungdomsgruppe i en bydel,
  • innendørs prostitusjon,
  • utbredelse og bruk av GHB/GBL,
  • hasjbruk blant ungdom for å nevne noen.
I vår region har HKH primært blitt brukt for kartlegging av kommuners bekymring knyttet til enkelte grupper barn og unge. I løpet av de siste ti årene har mer enn 30 kartlegginger vært gjennomført i Norge ved hjelp av HKH-modellen.
 
Kommuner som ønsker å gjennomføre en hurtig kartlegging ved hjelp av HKH-modellen innenfor avgrensede problemråder kan få bistand av KORUS Stavanger. Vi gir opplæring i metoden og veileder gjennom hele prosessen. Kommunen står ansvarlig for gjennomføring, rapportskriving og utarbeidelse av en konkret handlingsplan.

 
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.