Ung i Rogaland

Ung i Rogaland (Ungdata) er et kvalitetssikret system for å gjennomføre lokale spørreskjema - undersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Gjennom å kartlegge den lokale oppvekstsituasjonen er Ung i Rogaland godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom.
Ung i Rogaland gjennomføres i samarbeid med NOVA, KORUS vest Stavanger v/ Rogaland A-senter
og den aktuelle kommune.
Foto: istockphoto, DGLimages
Målsettingen er å kartlegge ungdomsgruppen primært for å gi en oversikt over den lokale oppvekst- og levekårssituasjonen. Resultatene fra undersøkelsene er godt egnet som grunnlag for å forebygge og bedre ungdoms folkehelse. Lokale resultater finner du her: ungdata.no

Grunnmodul og valgfri modul
Alle Ung i Rogaland – undersøkelser inkluderer en lengre grunnmodul med obligatoriske spørsmål, som inneholder spørsmål om ressurser nær ungdommene, skole og framtid, fritid, helse og trivsel, tobakk og rus og spørsmål om lovbrudd, vold og annen risikoatferd. Der er også et sett med valgfrie, forhåndsdefinerte spørsmål, som kommuner kan velge fra. Oppdragsgiver kan også supplere med egenkomponerte spørsmål. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk.

Bistår med planlegging, utforming og veiledning
KORUS vest Stavanger tilbyr hjelp med planlegging av undersøkelsen, utforming av spørreskjema og veiledning av kommunene i gjennomføringen på skolene. Vi deltar i den lokale drøftingen om bruk av resultatene fra undersøkelsen. Videre kan vi tilby presentasjoner i større fora på utvalgte temaer. Kommunen får tilsendt rapporter fra NOVA med resultatene fra egen undersøkelse.
 
Kompetansesenteret har videreført arbeidet med det nasjonale konseptet for ungdomsundersøkelser Ungdata. Forrige Ungdata - undersøkelse ble gjennomført i Rogaland i 2016 med 24 av 26 kommuner.

26 000 elever deltok i Ung i Rogaland 2019 
I 2019 gjennomførte 24 Rogalandskommuer, samt Rogaland Fylkeskommune,  Ung i Rogaland 2019.
I ukene 10 - 13 ( 4.mars- 29.mars) fikk elever fra 8.-10.klasse og Vg1- Vg2 mulighet til å fortelle om sitt syn på oppvekst, trivsel, mestring og nærmiljø. Mer enn 26.000 elever ga sin tilbakemelding. KORUS vest Stavanger har etablert samarbeid med blant annet Regionalt senter om vold, traumatisert stress og selvmordsforebygging (RVTS) for økt forståelse av spørsmål om vold og selvskading blant ungdom. I løpet av mai og juni 2019 gjennomførte KORUS vest Stavanger besøk til alle deltakende kommuner for å presentere funn og resultater fra Ung i Rogaland 2019.

logo
Kontakt
Sven Gustafsson
Rådgiver
mobil: 942 05 590
gussve@rogaland-asenter.no

Ingrid R.Rasmussen
Rådgiver
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
mobil: 400 44 161


 
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. 
KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.