Ung i Rogaland/Ungdata

Ung i Rogaland/Ungdata er et kvalitetssikret system for å gjennomføre lokale spørreskjema-undersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. 
Gjennom å kartlegge den lokale oppvekstsituasjonen er Ung i Rogaland/Ungdata godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom. Ung i Rogaland/Ungdata gjennomføres i samarbeid med NOVA, KORUS Stavanger og den aktuelle kommune.

Hva er målet?
Målet er å kartlegge ungdomsgruppen primært for å gi en oversikt over den lokale oppvekst- og levekårssituasjonen. Resultatene fra undersøkelsene er godt egnet som grunnlag for å forebygge og bedre ungdoms folkehelse. Lokale resultater finner du her: ungdata.no

Hvordan er undersøkelsen bygget opp?
Alle Ung i Rogaland/Ungdata-undersøkelser inkluderer en lengre grunnmodul med obligatoriske spørsmål, som inneholder spørsmål om ressurser nær ungdommene, skole og framtid, fritid, helse og trivsel, tobakk og rus og spørsmål om lovbrudd, vold og annen risikoatferd. Disse er felles på tvers av alle kommuner over hele landet. I tillegg til denne grunnmodulen finnes også et sett med valgfrie, forhåndsdefinerte spørsmål, som kommuner kan velge fra. Kommunene kan i tillegg til grunnmodulen og det som velges blant de forhåndsdefinerte tilleggsmodulene også utforme egenkomponerte spørsmål. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og det er skolen som er arena for undersøkelsen. Det er viktig å understreke at dette ikke er en elevundersøkelse, men en undersøkelse om det å være ung. 

Hvordan kan KORUS hjelpe i gjennomføring av Ung i Rogaland/Ungdata?
KORUS Stavanger tilbyr hjelp til å planlegge undersøkelsen, utforme spørreskjema, veilede kommunene i gjennomføringen på skolene. Vi deltar i den lokale drøftingen om bruk av resultatene fra undersøkelsen. Videre kan vi tilby presentasjoner i større fora på utvalgte temaer. Kommunen får tilsendt rapporter fra NOVA med resultatene fra egen undersøkelse.
 
Kompetansesenteret har videreført arbeidet med det nasjonale konseptet for ungdomsundersøkelser Ungdata. Forrige Ungdata - undersøkelse ble gjennomført i Rogaland i 2016 med 24 av 26 kommuner. Utsira og Kvitsøy kommune hadde ikke mulighet til å delta på grunn av for lav populasjon. 

26.000 elever deltok
I 2019 gjennomførte 24 rogalandskommuner, samt Rogaland Fylkeskommune, Ung i Rogaland 2019. I ukene mellom vinterferie og påskeferie fikk elever fra 8.-10.klasse og Vg1- Vg2 mulighet til å fortelle om sitt syn på oppvekst, trivsel, mestring og nærmiljø gjennom sin deltakelse i undersøkelsen. Mer enn 26.000 elever ga sin tilbakemelding.

KORUS Stavanger har etablert samarbeid med blant annet Regionalt senter om vold, traumatisert stress og selvmordsforebygging (RVTS) for å øke forståelsen av spørsmål som handler om vold og selvskading blant ungdom. I løpet av mai og juni 2019 gjennomførte KORUS Stavanger besøk til alle deltakerkommunene for å presentere funn og resultater fra Ung i Rogaland/Ungdata 2019.
 
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet. 
 
Kontakt
Sven Gustafsson
Seniorrådgiver/fagkoordinator
Mail: gussve@rogaland-asenter.no
Mobil: 476 29 48