Rusmiddelpolitisk planarbeid i kommunen

KORUS Stavanger skal bistå alle kommuner i Rogaland som ønsker faglig støtte i prosessen med å ivareta rusmiddelperspektivet i alt relevant planarbeid. Dette arbeidet omfatter KORUS' tre viktigste kunnskapsområder: folkehelsearbeid/forebygging, tidlig innsats og rusarbeid. 
Det er i utgangspunktet ingen begrensninger for hvilke planer som kan eller bør inkludere et rusmiddelperspektivet. Folkehelse, her innunder også rusmiddelforebygging, bør inkluderes i den kommunale virksomheten slik at alle tenker ”helse i alt vi gjør”. Folkehelseperspektivet innebærer at rusmiddelforebygging kan være et aktuelt tema i de fleste kommunale planer.

Etter alkohollovens paragraf 1-7d skal kommunen utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. Samtidig anbefales det at kommunen utformer en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. Den rusmiddelpolitiske handlingsplanen vil kunne ivareta alle områder innenfor rusmiddelfeltet, men folkehelse/forebygging bør også løftes inn i både kommuneplanens samfunnsdel og folkehelseplanen. På tilsvarende måte vil det også være relevant å ivareta et tidlig intervensjon-perspektiv i planer som omhandler barnehage, skole eller helsestasjoner. Rusbehandling kan være en viktig del av en helhetlig kommunal helseplan.

KORUS Stavanger kan bistå i forkant av planarbeidet, som en støttespiller gjennom planprosessen eller som høringsinnstans i etterkant. Vi kan blant annet bistå med å:
  • tolke og implementere lovverket
  • produsere og/eller tolke kunnskapsgrunnlaget
  • utvikle og drøfte strategier
  • forslå metoder og/eller tiltak
Kontakt
Sven Gustafsson
Seniorrådgiver/fagkoordinator
Mail: gussve@rogaland-asenter.no
Mobil: 476 29 48
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.