Rusforebygging i skolen

Skolen er en viktig arena. for læring, sosial utvikling og samtidig en sentral arena for forebyggende og holdningsskapende arbeid. 
Hva er rusmiddelforebygging i skolen?
I et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og KORUS Nord er det utviklet et støttemateriell for rusmiddelforebyggende arbeid i skolen: «Støttemateriell: Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen - Forslag til læringsaktiviteter». 

Dette støttemateriellet er støtte til undervisning om rusmidler i skolen og tilpasset relevante kompetansemål i de ulike læreplanene. Målgrupper er først og fremst skoleeiere, rektorer, lærere og skolehelsetjenesten. I materialet pekes det også på andre elementer i lokalt rusforebyggende arbeid som lokale forebyggingsplaner, samarbeid med foresatte og foreldremøter på skolen og tverrfaglig samarbeid med andre offentlige instanser om oppfølging av bekymringssaker.

Ungdata: 
Rusforebygging kan ses i sammenheng med Ungdata/Ung i Rogaland, som er en spørreskjemaundersøkelse blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. KORUS Stavanger samarbeider med kommunene om gjennomføring av undersøkelsen, som gir en oversikt over den lokale oppvekst og levekårssituasjonen. Hensikten er at den enkelte kommune og fylkeskommunen kan rette innsats mot områder der det avdekkes behov. Ungdata-undersøkelsen gr en oversikt over ungdommers levekår og kan ligge til grunn for innsatser. På denne siden kan du lese mer om Ungdata.

Rusarbeid i skolen – «Kjentmann»:

«Kjentmann» er en opplæringsrekke som brukes i skolen. Målet med opplæringen er å tidlig oppdage og identifisere rusbruk på ungdomstrinn og videregående opplæring. Kursingen bidrar til konstruktiv handlingsalternativer til elever som ruser seg. Det er dessuten en gylden mulighet til å styrke det rusforebyggende arbeidet i skolen. På denne siden kan du lese mer om «Kjentmann». 
Kontakt
Sven Gustafsson
Seniorrådgiver. Ansvarlig for Ungdata/Ung i Rogaland.
Mail: Gussve@rogaland-asenter.no
Mobil: 942 05 590

Åsa Ingrid Sjøgren
Spesialrådgiver. Ansvarlig for rusarbeid i skolen/«Kjentmann».
Mail: Aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
Telefon: 51 72 91 37
Mobil: 976 06 887​
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.