Alor – nettverk innen arbeidsliv og rus

KORUS Stavanger har utviklet en modell for nettverk innen Arbeidsliv og rus (alor).  I Norge er det nå ni regionale «alor nettverk», arenaer hvor ansatte som kommer i berøring med rusproblemer i arbeidslivet kan inspireres og utveksle erfaringer.
Alor nettverk – hva og for hvem?

Nettverket er en arena for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akan-kontakter, HMS-personell, ansatte i personalavdelinger/HR, verneombud, tillitsvalgte, bedrfitshelsetjenesten, eller om du er kollega som har erfaringer fra arbeidsliv og rus.   

'alor nettverk' byr på en møteplass der deltakerne inviteres til å ta med engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante i egen arbeidshverdag. Nettverket er et sted å hente inspirasjon og kunnskap. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. 'alor nettverk' bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne. Tematikken på nettverkssamlingene bestemmes av deltakerne fra gang til gang, og kan for eksempel handle om rusmidler og behandling, forebygging, kultur og holdninger, spillproblematikk, rusmiddelpolicy, rusmiddeltesting. I Rogaland veksles treffene på å arrangeres i Stavanger og Haugesund. Alor-nettverket i Rogaland ble startet i 2006, og driftes av KORUS Stavanger i nært samarbeid med Haugaland A-senter, Rogaland A-senter og Akan kompetansesenter. 

www.alor.no er et nettsted for alor-nettverk i Norge hvor du finner informasjon om, og oversikt over, de regionale alor-nettverkene.

www.akan.no – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

Kontakt
Spesialrådgiver
Ingunn K. Svendsen
Telefon: 51 72 90 63
Mobil: 909 35 662
Mail: Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
alor-logo
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.