Brukerplan

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruk blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Kunnskapen fra kartlegging med BrukerPlan gir også et veldig godt datagrunnlag inn i det kommunale planarbeidet og for å kunne prioriterere og evaluere arbeid rettet mot spesifikke målgrupper. Det er også gitt konsesjon til å kartlegge brukere fra 16 år samt brukere med psykiske lidelser uten rusproblematikk.
Kort tid etter at kartleggingen er fullført og resultatene er sendt inn, vil kommunen motta en oversiktelig sammenstilling med viktige nøkkeldata samt en komplett excelfil kommunen kan bruke til å ta fram info etter eget behov.

Brukerplan er utviklet av Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) ved Stavanger Universitetssykehus. KORUS Stavanger samarbeider med KORFOR om gjennomføring og oppfølning av BrukerPlan. KORUS har hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen. Link KORFOR Brukerplan.

En BrukerPlan-kartlegging kan gjennomføres av ansatte i alle kommunale instanser som er i kontakt med personer med rusrelaterte problemer. Desto flere instanser som er med, desto bedre og dekkende blir kartleggingen. Prosessen består av tre trinn:
  • Opplæringsinnholdet kan skreddersys og forandres, men vil alltid innholde konkret opplæring i bruk av kartleggingsverktøyet.
  • Kartleggingen er kommunen sitt ansvar, men både KORUS og KORFOR vil kunne bistå med kunnskapsstøtte.
  • I begynnelsen av det nye året vil alle deltakende kommuner invitertes til en Rusdag hvor resultat fra helseforetaksregionen vil bli sammenstilt og resultater presentert.
  • KORUS vil deretter løpende kunne bistå de kommuner som ønsker det med videre analyse av brukerplanundersøkelsen. En slik analyse vil f eks kunne avdekke lokale særtrekk og bidra til å identifisere relevante satsningsområder innenfor rusfeltet og i det forebyggende rusarbeidet. 

Kartleggingen skjer separat i Helse Fonna og Helse Stavanger og derfor vil tidspunkter kunne variere noe.
Kontakt
I Helse Fonna regionen:
Bernt Netland
Rådgiver 
Bernt.netland@helse-fonna.no
Tlf.: 917 22 548
 
I Helse Stavanger regionen:
Sven Gustafsson;
Rådgiver
gussve@rogaland-asenter.no
mobil: 476 62 948 
KORUS Stavanger betjener alle kommuner i Rogaland. Finansiering: Helsedirektoratet.