Aldring og rus

65+

De siste årene har en både i Norge, de andre nordiske land og EU-landene blitt opptatt av eldres bruk av alkohol, samt alkoholbruk i kombinasjon med bruk av medikamenter. I Norge vil hver femte nordmann om et par tiår være over 65 år, og antallet ventes å stige til hver fjerde nordmann i 2050.  Økningen skyldes forlenget levealder og lavere fødselstall.
 
Dagens middelaldrende og eldre har et annet levesett enn tidligere generasjoner, med et mer alkoholpositivt syn enn sine foreldre.  Det er grunn til å tro at antall risikokonsumenter vil øke blant befolkningen over 65 år i framtiden. Økningen utgjør en stor utfordring og belastning både for den enkelte eldre, familie og myndighetene. Eldre er de i Norge i denne forbindelse definert som personer på 65+.
 

Mange helsetilstander påvirkes negativt av alkoholbruk

Alkohol virker negativt inn på mange helsetilstander, og for mange eldre som oppsøker lege eller innlegges i sykehus, er alkoholbruken av betydning for sykdomsbildet. Bruk av medikamenter som samvirker med alkohol utgjør også et helseproblem for den aldrende delen av befolkningen. 
 

Aldring - hva med alkohol?

Vi ønsker å bidra til økt kunnskap og handlingskompetanse på området, hovedfokuset vil være et folkehelseperspektiv og tidlig intervensjon. Vi ønsker å bidra til at kommunene så tidlig som mulig griper inn i forhold til risikoforbruk og en problematisk bruk av alkohol, alene eller i kombinasjon med medikamenter.

Brosjyren «Aldring og helse - hva med alkohol?» kan bestilles av privatpersoner og tjenester som er rettet mot målgruppen.

Ta kontakt med ditt regionale KORUS om du ønsker brosjyren tilsendt.
Brosjyren kan også lastes ned HER.

Du er velkommen til å kontakte oss dersom du ønsker mer kunnskap og kompetanse innen dette fagområdet.
 
Kontakt
Ingunn K. Svendsen
Spesialrådgiver
​Mail: Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
Telefon: 51 72 90 63
Mobil: 909 35 662
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.