Rusmiddelforebygging og folkehelse

Med folkehelse menes befolkningens helsetilstand, og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 
Rusmiddelforebygging er en naturlig og viktig del av folkehelsearbeidet. I et folkehelseperspektiv handler rusmuddelforebygging om å fjerne eller begrense forhold som gir økt risiko for skader. En måte å gjøre dette på er gjennom en restriktiv alkoholpolitikk, men det handler også om å bygge videre på de ressurser, holdinger og verdier i samfunnet som kan medvirke til et redusert bruk av rusmidler i befolkningen. Det finnes også en rekke forhold som kan påvirke befolkningens rusmiddelbruk som ikke nødvendigvis er direkte knyttet til rusfeltet. Eksempler på faktorer vi vet har noe å si er trygg oppvekst, opplevelsen av egenverdi, mestringsfølelse eller gleden det gir å ta del i meningsfulle aktiviteter. Forekomst eller fravær av slike faktorer vil enten kunne gi beskyttelse eller utsette oss for risiko i forhold til rus. Informasjon om forebygging.

KORUS Stavanger bidrar til at rusmiddelforebygging i det kommunale folkehelsearbeidet baseres på systematisk kunnskap om rusmiddelsituasjonen og kunnskap om årsakssammenhenger.  samarbeid med Statsforvalteren og Fylkeskommuneni skal også bidra til at kommunene iverksetter kunnskapsbaserte strategier og tiltak.

Helsedirektoratet har utformet en nettside rettet mot kommunene om lokalt folkehelsearbeid, med særlig fokus på tiltak. Her finner du informasjon om kunnskapsgrunnlag, regelverk samt tiltak og virkemidler innefor alkoholforebyggende arbeid.   
Kontakt
Inger Eide Robertson
Seniorrådgiver/Sosiolog PhD
Mail: Inger.eide.robertson@rogaland-asenter.no
Telefon: 517 03 354
Mobil: 971 42 967
 
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.