Rusmiddelforebygging og folkehelse

Med folkehelse menes befolkningens helsetilstand, og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Rusmiddelforebygging er en naturlig og viktig del av folkehelsearbeidet. Rusmiddelforebygging i et folkehelseperspektiv handler både om å fjerne eller begrense forhold som gir økt risiko for skader, for eksempel ved en restriktiv alkoholpolitikk, og om bygge videre på de ressurser, holdinger og verdier i samfunnet som kan medvirke til et redusert bruk av rusmidler i befolkningen. Det finnes også en rekke forhold som kan påvirke befolkningens drikkemønster som ikke nødvendigvis er direkte rusrelatert. Eksempler på dette kan være trygg oppvekst, følelsen av å være verdifull, en god mestringsfølelse eller meningsfull aktivitet. Forekomsten eller fraværet av slike faktorer vil enten kunne gi beskyttelse eller utsette oss for risiko i forhold til rus. Informasjon om forebygging.

KORUS Vest Stavanger skal i samarbeid med Statsforvalteren og Fylkeskommunen, bidra til at rusmiddelforebygging i det kommunale folkehelsearbeidet baseres på systematisk kunnskap om rusmiddelsituasjonen og kunnskap om årsakssammenhenger. Vi skal også bidra til at kommunene iverksetter kunnskapsbaserte strategier og tiltak.

Helsedirektoratet har utformet en nettside rettet mot kommunene om lokalt folkehelsearbeid, med særlig fokus på tiltak. Her finner du informasjon om kunnskapsgrunnlag, regelverk samt tiltak og virkemidler innefor alkoholforebyggende arbeid.   

Kontaktperson:
Inger Eide Robertson
inger.eide.robertson@rogaland-asenter.no
Tlf: 971 42 967
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. 
KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.