Pakkeforløp rus og psykisk helse

Foto: Marit Vasshus
Pakkeforløp rus og psykisk helse
Hva er pakkeforløp?
Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og behandlingen skal evalueres systematisk underveis. Behandlingsforløpene bygger på allerede eksisterende nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljø, bruker - og pårørendeorganisasjoner.

Målene for pakkeforløpene er:
1. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
2. Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
3. Unngå unødig ventetid
4. Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
5. Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Ansvar
Pakkeforløpene skal legge til rette for bedre samhandling mellom sektorene. Dette innebærer klare ansvarsforhold og godt samarbeid mellom tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), psykisk helsevern (PHV), kommuner, fastlege og andre aktører for å sikre gode, sømløse overganger. Kommunen har et koordineringsansvar og skal sikre nødvendig oppfølgning før, under og etter behandling i TSB. Dersom tjenestene skal bli bedre, må brukerne involveres og forventninger avklares. Brukermedvirkning er derfor svært sentralt i pakkeforløpene.

Pakkeforløp i praksis
Implementering av pakkeforløp vil innebære tilrettelegging for nye arbeidsformer og i noen tilfeller, omrokkering eller økte ressurser til enkelte oppgaver. Behov for opplæring og veiledning vil avhenge av lokale forhold, og implementeringstiltakene bør tilpasses behov og utfordringer i den enkelte kommune.

Hva kan KoRus Stavanger bistå med?
Korus Stavanger kan bistå kommunene i Rogaland fylke med relevant opplæring og kompetansehevende tiltak.

Les mer om pakkforløp:
https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/dokumenter-pakkeforlop%20psykisk%20helse%20og%20rus/Pakkeforl%C3%B8p%20for%20psykisk%20helse%20og%20rus%20-%20pasientinformasjon.pdf/_/attachment/inline/bcb94001-0d8d-42d8-a3dd-3a34ee45e408:6f74d86e3a0b01ee98208fb052575deb8d3a5f50/Pakkeforl%C3%B8p%20for%20psykisk%20helse%20og%20rus%20-%20pasientinformasjon.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=TxVL1tL9edI
 
Kontakt
Silje Lill Rimstad
Rådgiver
silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.