Familieorientert behandling

Rusmiddelmisbruk i et barne- og familieperspektiv
Det kan ikke være tvil om at foreldres misbruk av rusmidler også blir et problem for barna. Samspillet i familien påvirkes ved at barn påføres uheldige opplevelser, men kanskje først og fremst fordi de mister viktige sider ved den oppmuntring og støtte som foreldre normalt skal vise sine barn.
Betydningen av å ha foreldre som prioriterer inntak av rusmidler høyt, strekker seg langt utover inntaket av rusmidlene og mengde som er konsumert. Foreldre som prioriterer rusbruk høyt bryter grunnleggende forestillinger om hva foreldre skal være for barn. Disse forestillingene kjenner også barna
 
Hva er et rusproblem?
Det eksisterer et rusproblem når bruken av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien.  
De følelsesmessige båndene mellom mennesker belastes og forstyrres av en annens bruk av rusmidler (definisjon på et rusproblem, Frid Hansen)
 
Det å se rusmisbruk i et familieperspektiv er å fokusere på hvordan bruken av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien. Det innebærer også hvordan den følelsesmessige relasjonen belastes og forstyrres av et medlems bruk av rusmidler.
For barn og andre pårørende er de negative konsekvensene ved rusmiddelbruket ikke knyttet opp til mengden eller typen rusmidler – men til funksjonelle og relasjonelle problemer som en konsekvens av inntaket:
¤  Det er ikke selve inntaket av eller mengden rusmidler som belaster et barn
¤  Barn reagerer på konsekvensene av inntaket, på forandringer hos den voksne og i familiesamspillet som følge av rusmiddelbruk
 
Kilde: Kompetansesenter rus- region sør, Borgestadklinikken, notathefte til ”Barn i rusfamilier”
 
På bakgrunn av denne kunnskapen om hvordan rusmisbruket påvirker samspillet i familien, er det også i familien hjelp og behandling bør tilbys.
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.