BrukerPlan

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruk blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. 
Datagrunnlag for kommunalt planarbeid
Kunnskapen fra kartlegging ved hjelp av BrukerPlan gir også et godt datagrunnlag inn i det kommunale planarbeidet og for å kunne prioriterere og evaluere arbeid rettet mot spesifikke målgrupper. Kort tid etter at kartleggingen er fullført og resultatene er sendt inn, vil kommunen motta en oversiktelig sammenstilling med viktige nøkkeldata samt en komplett excelfil som kommunen kan bruke til å hente frem informasjon ut fra eget behov.

Hvem har utviklet Brukerplan?
Brukerplan er utviklet av Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) ved Stavanger Universitetssykehus. KORUS Vest Stavanger samarbeider med KORFOR om gjennomføring og oppfølning av BrukerPlan. KORUS har hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen. Link KORFOR

Hvem kan gjennomføre Brukerplan-kartlegging?
En BrukerPlan-kartlegging kan gjennomføres av ansatte i alle kommunale instanser som er i kontakt med personer med rusrelaterte problemer. Desto flere instanser som er med, desto bedre og dekkende blir kartleggingen. Prosessen består i tre trinn:
  • Opplæringen skjer vanligvis i november (kan variere). Innholdet kan skreddersys og forandres, men vil alltid innholde konkret opplæring i bruk av kartleggingsverktøyet.
  • Kartleggingen gjennomføres vanligvis i desember med en frist ca.15. desember. Kartleggingen er kommunen sitt ansvar, men både KORUS og KORFOR vil kunne bistå med kunnskapsstøtte.
  • I begynnelsen av det nye året vil alle deltakende kommuner invitertes til en Rusdag hvor resultat fra helseforetaksregionen vil bli sammenstilt og resultater presentert.
Kartleggingen skjer separat i Helse Fonna og Helse Vest og derfor vil tidspunkter kunne variere noe.

 

Endringer grunnet nye personvernregler


Hva er aktuell status på Brukerplan- kartleggingen pr. oktober 2020 ?
I samarbeid med regionens kommuner, ble det fra 2018 bestemt at brukerplankartleggingen skal gjennomføres annet hvert år. En ny kartlegging var derfor aktuell høsten 2020.

Nye personvernregler får konsekvenser for kartleggingen
Etter at ny personvernregler, GDPR trådte i kraft, har det imidlertid vist seg at det tidligere juridisk grunnlaget for å kunne foreta kartlegging av enkeltpersoner, ikke omfatter alle tjenester.
GDPR inneholder «regler om når bedrifter har lov til å behandle personopplysninger. Hvordan personopplysningene kan brukes og behandles. Hvilke rettigheter kunder, ansatte og andre personer har overfor bedriften. Hvordan personopplysninger skal sikres i bedriftens systemer. Dokumentasjonskrav for å påvise etterlevelse av reglene.»

Dispensasjon fra taushetsplikten i Helsepersonelloven
Dispensasjonen fra taushetsplikten etter Helsepersonelloven §29 b som fattes av Helse- og Omsorgsdepartementet, vil nå kun omfatte kommunale Helse - og omsorgstjenester. 
Kommunalt NAV samt barnevernstjenesten forholder seg til andre lovverk, og disse tjenestene har ikke dispensasjon fra taushetsplikten og blir dermed utestengt fra kartlegging  av enkelbrukere inntil videre.
 
NAV utførte 40 prosent av kartlegginger i 11 kommuner
Det er særlig utestengelsen for NAV, fra kartlegging av enkeltpersoner i Brukerplan, som vil få store konsekvenser for en ny kartlegging i Helse Fonna og Stavanger. I 2018 stod NAV for totalt 17 prosent av kartleggingene til Brukerplan i regionen, og i 11 av de deltakende kommuner stod NAV for mer enn 40 prosent av alle kartlegginger. Barnevernet deltok i relativt liten grad i Brukerplan - kartleggingen i regionen, men for enkelte kommuner vil også deres utestengelse påvirke helhetsbildet.

Korrekt bilde og mulighet til å sammenlikne tidligere tall
På denne bakgrunnen konstaterer vi at utestengelsen av både NAV og barnevern, vil få så stort utslag, at vi hverken får et riktig bilde av aktuell russituasjonen eller mulighet til å sammenligne tallene med tidligere års kartlegginger.
I dialog med flere kommuner har vi på KORUS derfor valgt å utsette felleskartleggingen til NAV igjen kan delta i kartleggingen. Vi vet ikke når det vil skje, men regner med at KORFOR finner en løsning for både NAV og barnevernet i løpet av 2021.
Det er imidlertid viktig å understreke at utsettelsen av fellesundersøkelsen først og fremst er en anbefaling. Den enkelte kommune kan fremdeles ta initiativ til å gjennomføre en kartlegging når det er ønskelig.
Oppdatert: 05.11.2020

Ta gjerne kontakt med KORUS for mer informasjon:
Kontakt
Sven Gustafsson
Seniorrådgiver/fagkoordinator
Mail: gussve@rogaland-asenter.no
Mobil: 476 29 48
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.