Rusarbeid – oppfølging og behandling

I arbeidet med kompetanseutvikling innen rusarbeid skal ansatte i kommunale tjenester prioriteres, jfr. Opptrappingsplanen for rusfeltet, 2016-2020.
I tillegg kan befolkningen, brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner og forvaltningen være målgrupper.

Hovedoppgaver for KORUS Stavanger innen rusarbeid- oppfølging og behandling
  • Pådriver og tilrettelegger for gode samarbeidsarenaer og samhandlingsmodeller for de lokale tjenestene
  • Bidra til helhetlige tjenester der de kommunale tjenestene er bærebjelken
  • Samarbeide med, og samordne, innsatsen for kvalitet og kompetanseutviklingsarbeid overfor kommunene og spesialisthelsetjenesten med fylkesmannsembetene
  • Bistå kommuner med BrukerPlan 
  • Bistå Helsedirektoratet med å videreføre det overdoseforebyggende arbeidet
  • Bistå Helsedirektoratet med å gjøre retningslinjer og veiledere o.l. kjent i helse- og omsorgstjenestene 
  • Utvikle og implementere kompetanse på området rus og vold
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.