Veiledere og retningslinjer

KORUS Stavanger skal bistå Helsedirektoratet med å gjøre nasjonale retningslinjer og veiledere kjent i helse- og omsorgstjenestene. KORUS Stavanger skal også bidra til at kommuner implementerer Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer og veiledere.

De nasjonale faglige retningslinjene inneholder systematisk utviklede faglige anbefalinger som etablerer en nasjonal standard for utredning, behandling og oppfølging av pasientgrupper, brukergrupper eller diagnosegrupper. Implementere nasjonale faglige retningslinjer og veiledere er et ledd i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005-2015), IS-1162.
 
Her følger en oversikt med link til aktuelle retningslinjer og veiledere: 

Rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid (inkl. AAH)

god-oversikt-en-forutsetning-for-god-folkelse
God oversikt – en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer:
Hensikten med veilederen er å gi råd om hvordan arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer kan utføres i praksis.
Last ned pdf
veileder-for-kommunal-rusmiddelpolitisk-handlingsplan
Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan
Målgruppen for veilederen er kommunalt ansatte, planleggere som er involvert i planarbeidet og lokalpolitikere som skal behandle planen politisk. Veilederen for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan er laget for å gjøre det lettere for kommunene å utarbeide planen. Den gir relevante fakta og nyttig informasjon om hvilke forhold som bør vektlegges i arbeidet med planen. Den inneholder også henvisning til andre kilder og hjelpemidler som kommunen kan benytte i planarbeidet. 
Last ned pdf
is-2038
Veileder i salgs- og skjenkekontroll
Denne veilederen skal bidra til å styrke kommunenes arbeid med salgs- og skjenkekontroll. IS-2038 Helsedirektoratet
Last ned pdf
rusforebyggende arbeid i skolen - forslag til l%c3%a6ringsaktiviteter
Støttemateriell: Rusforebyggende arbeid i skolen - forslag til læringsaktiviteter
Dette støttemateriellet er ett av tiltakene i Helse- og omsorgsdepartementets opptrappingsplan for rusfeltet; å videreutvikle det rusmiddelforebyggende arbeidet i skolen. Støttemateriellet er først og fremst en støtte til undervisningen om rusmidler, tilpasset relevante kompetansemål i de ulike læreplanene. Hensikten med støttemateriellet er å spre kunnskap om hvordan skolen kan bidra til det rusmiddelforebyggende arbeidet og være en støtte i undervisningen om rusmidler. Målgruppen er først og fremst skoleeiere, rektorer, lærere og skolehelsetjenesten.
Last ned pdf

Tidlig intervensjon

fra-bekymring-til-handling
Handlingsveileder: Fra bekymring til handling – en veileder om tidlig intervensjon på rusområdet
I denne veilederen ønsker direktoratene å sette fokus på hva som kan gi grunn til bekymring for et mulig rusrelatert problem, og hvordan en lettere kan gå fra bekymring til handling.

 
Last ned pdf

Rusbehandling

nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-lidelser
ROP: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus og psykisk lidelse (ROP)
For å fremme bedring og livskvalitet hos personer med ROP- lidelser inneholder retningslinjen anbefalinger om kartlegging, behandling og oppfølging til alle tjenesteytere som kommer i kontakt med gruppen. Den har også et kapittel om roller og ansvar som gjør det enklere å vite hvem som skal gjøre hva.   
Last ned pdf
lar nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet
LAR: Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet
Hensikten med retningslinjen er å normalisere og integrere LAR i helsetjenesten, sørge for at pasienter i LAR får et helhetlig behandlingstilbud, samt å bidra til at behandlingstilbudet som gis, så langt mulig er det samme i hele landet. Retningslinjen er utarbeidet på bakgrunn av sammenfatninger av internasjonal forskning om substitusjonsbehandling og på grunnlag av klinisk erfaring i Norge. 
Last ned pdf
lar i graviditet nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering og oppf%c3%b8lging av familier med barn opp til skolealder
LAR i graviditet: Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering og oppfølging av familier med barn opp til skolealder
Denne retningslinjen gir tydelige kunnskapsbaserte anbefalinger for behandling og oppfølging av gravide LAR-pasienter i svangerskapet, ved sykehusoppholdet i forbindelse med fødselen, og for oppfølging/behandling av barnet og familiene frem til barnet når skolealder
Last ned pdf
tidlig-samtale-om-alkohol-og-levevaner-1
Tidlig samtale om alkohol og levevaner i graviditet:
Heftet inneholder verktøy for kartlegging av alkohol, praktiske tips og informasjon om levevaner som har stor betydning for fosterets utvikling. Samtalemetoden, som presenteres i dette heftet baserer seg på grunnelementene i motiverende samtale. 
Last ned pdf
fra-bekymring-til-handling
Tidlig Intervensjon: Fra Bekymring til handling. En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet.
I denne veilederen settes det fokus på hva som kan gi grunn til bekymring for et mulig rusrelatert problem, og hvordan man lettere kan gå fra bekymring til handling. 
Last ned pdf
prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert rusbehandling-1
Prioriteringsveileder: Prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Veilederen retter seg mot de som vurderer eller deltar i vurdering av henvisninger til spesialisthelsetjenesten. I prioriteringsveilederens generelle del informeres det om innholdet i prioriteringsforskriften og forklares hvordan prioriteringsveilederen er ment som beslutningstøtte ved vurdering av henvisninger i spesialisthelsetjenesten.��
Last ned pdf
sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne-is-2076 pdf-1
Sammen om mestring
Veilederen beskriver krav og forventninger til lokalt psykisk helsearbeid og
Rusarbeid i lys av gjeldende lovverk og nasjonale føringer for området. Den
angir sentrale aktører og skisserer hvordan tjenestene kan ivareta målene på
en god måte. Det legges særlig vekt på at:
• Tjenestene organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv
• Tjenestene og tjenestenivåene samarbeider for å sikre helhetlige og
   koordinerte tjenester
• Psykisk helse og rus ses i sammenheng
last ned pdf
pa%cc%8ar%c3%b8rendeveileder-1
Pårørendeveilederen
Pårørendeveilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten. Veilederen beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasientens eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, ungdom og barn som pårørende.
Last ned pdf 
Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet. IS-2219.
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler. IS-nummer: 2211.
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler

 
Kontakt
Silje Lill Rimstad
Seniorrådgiver
Mail: Silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no
Mobil: 975 15 606
 
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.