Samhandlingsprosjektet rus og somatikk, Haugesund sjukehus

Vi vet at en stor andel av pasienter som er innlagt ved somatiske avdelinger, har skadelig bruk av rusmidler. Helse Fonna etablerte derfor et 3 - årig prosjekt ved Haugesund sjukehus, i et samarbeid med KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter. Alle pasienter som ble innlagt på somatisk avdeling, ble kartlagt for sin bruk av rusmidler. Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet.
Prosjektperioden er fullført, og prosjektet er nå etablert i ordinær drift med en fast ansatt til å videreføre oppdraget.
 
Foto: Shutterstock
Tilbud
Pasienter med risiko / skadelig bruk av rusmidler får tilbud om oppfølging i form av livsstilsamtaler etter MI-metodikk og / eller videre oppfølging og henvisning ved behov. 
Kontakt med fastleger blir sentralt i dette prosjektet. KORFOR og Haugland A-senter er viktige samarbeidspartnene sammen med ruspoliklinikken på Haugesund sjukehus. I tillegg til å fange opp pasienter med skadelig rusbruk tidligst mulig, vil en teste ut om "screening" som metode gjør sitt til at flere med rusmiddelrelaterte utfordringer oppdages av helsepersonell.

Dokumentasjon
Erfaringene som blir gjort skal dokumenteres og sammenlignes med erfaringene gjort ved Stavanger Universitetssykehus. Resultatene skal så presenteres i en rapport som kan være til hjelp for andre Helseforetak som ønsker å gjøre noe på dette feltet. 

 
Informasjon får du ved å kontakte Bernt Netland, se info i tekstboks nedenfor.


 
Kontakt
Bernt Netland
Rådgiver
bernt.netland@helse-fonna.no
Tlf.: 917 22 548

 
Aktuelle linker
Skriv linker her
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.