Kunnskapsbaser/nettressurser

Foto: Shutterstock

 

www.forebygging.no er en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid. I tilknytning til forebygging.no er kommunetorget.no og tidligintervensjon.no etablert som mer praktisk rettede nettressurser.

www.forebygging.no/skole er en «guidet tur» på forebygging.no. Her finner lærere og andre ansatte i skolen støttemateriell for rusforebyggende arbeid i skolen - med forslag til læringsaktiviteter. 

www.tidligintervensjon.no speiler veilederen "Fra bekymring til handling", og er en praktisk rettet nettressurs for tidlig identifikasjon og handling innen rusfeltet.

www.kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt.

www.rustelefonen.no er en landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Erfarne veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle kan ta kontakt.

www.snakkomrus.no er en nettressurs spesielt laget for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i NAV og i spesialisthelsetjenesten. Her finnes elektroniske kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer og annet læringsmateriell som kan gjøre deg til en bedre rådgiver i samtaler om bruk av alkohol og andre rusmidler.

http://www.parorendesenteret.no/hjem er en nettressurs for pårørende til mennensker med ulike belastninger i livet. Inkluderer også et program for fagfolk.


----------------------------------

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunen (NAPHA) 

Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) 

Regionalt kunsskapssenter for barn og unge, Vest – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest)

Regionsentre for barn og unges psykiske helse 

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) 
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.