Ansatte

Her finner du kontaktpersoner og kontaktinformasjon for de ulike temaområdene innen kjerneoppdraget fra Helsedirektoratet. 
tore ny
Tore Berge
Leder

Arbeidsområder: Tore har ansvar for personal-, økonomi- og strategisk ledelse. Han har et helhetlig ansvar for at senteret bidrar til å nå overordnede mål som settes årlig i tråd med oppdrag fra Helsedirektoratet. Han har i tillegg ansvar for overordnet samarbeid med ulike eksterne instanser, som for eksempel Helsedirektoratet, Statsforvalter og andre kompetansesentre regionalt og nasjonalt.

Utdanning og bakgrunn: Tore er utdannet klinisk sosionom og har en mastergrad i helse- og sosialfag med fokus på brukermedvirkning. Han har lang erfaring som terapeut, rådgiver og leder innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), og han har vært spesielt opptatt av brukermedvirkning, samhandlingstematikk og hvordan man kan få til gode pasientforløp. 

Mobil: 476 16 099
Mail: Tore.berge@rogaland-asenter.no
inger ny
Inger Eide Robertson
Seniorrådgiver/Sosiolog PhD

Arbeidsområder: Inger har ansvar for praksisnær kunnskapsutvikling og bidrar inn i relevante forskningsnettverk. Hun er opptatt av de sosiale aspektene ved rusbruk, og holder foredrag og bidrar i undervisning, og har en særlig styrke innenfor tjenesteutvikling i recovery-orientert retning. 

Utdanning og bakgrunn: Inger er utdannet sosiolog fra UiB, hvor hun skrev en masteroppgave om menneskers erfaringer med langtids arbeidsledighet. Videre har Inger en doktorgrad hvor hun har fulgt mennesker i deres recoveryprosess etter behandling for rusmiddelavhengighet. I denne studien har hun vært spesielt opptatt av sosiale aspekter ved recoveryprosessen. Inger endret karriereløp fra teknisk tegner til sosiolog og har vært ansatt på KORUS siden 2008.

Telefon: 517 03 354
Mobil: 971 42 967
Mail: Inger.eide.robertson@rogaland-asenter.no
maren ny
Maren Løvås
Seniorrådgiver

Arbeidsområder: Marens hovedansvar er tidlig innsats når det gjelder barn, unge og deres familier. Hun arbeider med Bedre tverrsektoriell samhandling (BTI/BTS) og «Tidlig inn» –  et opplæringsprogram for kommuneansatte med mål om å gi gravide og småbarnsfamilier kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold gjennom tverrfaglig samarbeid. Barn som pårørende er også et av hennes ansvarsområder.

Utdanning og bakgrunn: Maren er sosialantropolog, barnevernspedagog og har en master i familieterapi. Hun har mange års erfaring fra arbeid med vanskeligstilte barn og familier, blant annet i Bufetat, barneverntjenesten og BUP. Hun har bodd og arbeidet i Midtøsten og Nederland og har gjennom dette arbeidet erfaring med flyktningproblematikk og minoriteter. Hun var lokal koordinator ved Rogaland A-senter for arbeidet med Multisenterstudien om barn som pårørende.

Telefon: 51 72 91 38
Mail: maren.loevaas@rogaland-asenter.no
%c3%8fngunn ny
Ingunn K. Svendsen
Spesialrådgiver

Arbeidsområder: Ingunns arbeids- og ansvarsområder er hovedsakelig arbeidsliv og rus (alor), ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) og aldring og rus.  Hun har lang erfaring fra rusfeltet både som klinikker og ved kompetansesenteret og har blant annet bidratt med utvikling av modell for alor nettverk. Ingunn er spesielt opptatt av å tilrettelegge for gode arenaer og bruk av metodikk for kompetanse- og erfaringsdeling på tvers av fag, tjeneste og profesjon.

Utdanning og bakgrunn: Ingunn er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, og hun har også videreutdanning innen relasjonsveiledning  og er godkjent NSF-veileder. Av annen utdanning og kompetanse kan det nevnes at Ingunn er sertifisert innen The Genuin Contact Program™ (Open Space etc.) og utdannet kunst-terapeut.

Telefon: 51 72 90 63
Mobil: 909 35 662
Mail: Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
%c3%85sa ny
Åsa Sjøgren
Spesialrådgiver

Arbeidsområder: Åsas arbeids- og ansvarsområder er arbeidsliv og rus, motiverende samtale (MI), rusarbeid i skolene («Kjentmann»), overdosestrategien, lavterskel og brukerplan. Hun er med i team som arrangerer faglige nettverk, kurs og konferanser. 

Utdanning og bakgrunn: Åsa er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og pedagogikk (lærerutdanning), rusforebyggende arbeid og motiverende samtalemetodikk (MI). Åsa har jobbet ti år innen rus- og psykiatribehandling og hun har vært ansatt i KORUS i ni år.
 
Telefon: 51 72 91 37
Mobil: 976 06 887
Mail: Aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
sven ny
Sven Gustafsson
Seniorrådgiver

Arbeidsområder: Sven jobber med folkehelse og rusforebygging, inkludert «program for folkehelse». Han har ansvar for kompetansesenterets støtte i forbindelse med kommunalt planarbeid. Sven jobber med ulike former for kartleggingsverktøy, spesielt Ungdata og BrukerPlan.

Utdanning og bakgrunn: Sven er sosionom med filosofie magister-kurs i sosialt arbeid og med tilleggsstudier i sosial antropologi og komperativ sosialpolitikk. Han har arbeidserfaring fra Sverige, Belgia og Norge. Arbeidserfaring fra jobb med flyktninger, ungdommer og attføring, til dels i kombinasjon.

Mobil: 942 05 590
Mail: Gussve@rogaland-asenter.no
br ny
Bjørn Roar Vagle
Seniorrådgiver

Arbeidsområder: Bjørn Roar er seniorrådgiver og fagkoordinator for «Tidlig innsats»-området . Han har ansvaret for Bedre tverrfaglig innsats (BTI) i nordfylket/Fonna, ansvarlig alkoholhåndtering (AAH), praksisnær forskning og utvikling (Fou) og den årlige «Rus- og psykisk helsekonferansen». Han er også med i arbeidsgruppen knyttet til Ungdata-undersøkelsen. I tillegg til dette har Bjørn Roar ansvaret for å bistå kommunene med implementeringen av rådgivende enhet for russaker.

Utdanning og bakgrunn: Bjørn Roar er vernepleier og har en mastergrad i læring i komplekse systemer. Han har arbeidet med læring og pasientsikkerhet som seniorrådgiver i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, og har lang erfaring som fagperson og leder i kommunale omsorgstjenester. I syv år var han leder for habiliteringstjenesten for voksne i Helse Stavanger.

Telefon: 907 63 640
Mail: Bjorn.roar.vagle@rogaland-asenter.no
 
marte ny
Marte Kristin Helle
Seniorrådgiver

Arbeidsområder: Martes ansvarsområder er opplæring i Motiverende samtaler (MI), implementering av Rus og vold - prosjektet i region vest, følge opp nasjonal overdosestrategi og nettverksarbeid knyttet til ACT/FACT–teamene. Hun er med å arrangerer ulike konferanser og nettverkssamlinger, deriblant de årlige konferansene «Forebygge overdoser» og «Rus- og psykisk helsekonferansen», i tillegg til nettverkssamling innen lavterskel helse og rus. 

Utdanning og bakgrunn: Marte er utdannet vernepleier, og har videreutdanning i rusproblematikk og en mastergrad i rus og psykisk helse. Hun har også en videreutdanning i Motiverende samtaler (MI). Marte har mange års arbeidserfaring fra rusfeltet i Stavanger kommune. Hun har blant annet vært leder for et lavterskel helsetiltak, og prosjektleder for lokal overdosestrategi og et forprosjekt knyttet til mottak- og oppfølgingssenter (MO – senter). I tillegg har hun arbeidserfaring fra barnevernstjenesten i Bufetat. 

Mobil: 994 94 423 
Mail: Marte.kristin.helle@rogaland-asenter.no
tone ny
Tone Helene Oskarsen
Kommunikasjonsrådgiver 

Arbeidsområder: Tone er kommunikasjonsrådgiver hos KORUS Stavanger, og har blant annet ansvar for publisering og produksjon av innhold til våre kanaler. I tillegg jobber hun med å utvikle og følge opp strategier for kommunikasjon og sosiale medier, og hun samarbeider tett med kommunikasjonsrådgiverne ved de andre KORUS-sentrene. 

Utdanning og bakgrunn: Tone har en bachelorgrad i journalistikk fra Universitetet i Stavanger og har jobbet som journalist i mange år før hun begynte i KORUS.

Mobil: 934 45 984
Mail: Tone.helene.oskarsen@rogaland-asenter.no
linda ny
Linda Gabrielsen
Administrasjonskonsulent/sekretær

Arbeidsområder: Linda tar imot generelle henvendelser og praktiske spørsmål rundt kurs og konferanser. Det er også hun som fikser påmeldinger og avbestillinger, og utfører det som trengs av fakturering. 

Telefon: 51 70 33 22
Mobil: 993 49 505
Mail: Linda.gabrielsen@rogaland-asenter.no
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.