Om KORUS Stavanger

Som ett av syv regionale kompetansesenter jobber vi med å styrke praksisfeltet gjennom å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse.

Vi bistår kommunene, fylkeskommunen og spesialisthelsetjenestene, og vi arbeider for å gjøre nasjonale strategier om til lokal handling.
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
KORUS Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging, implementering og formidling av kunnskapsbasert rusfaglig kompetanse og tiltak. Vi skal gjennomføre målrettede tiltak for å styrke kompetansen innen forebygging, tidlig innsats, oppfølging og behandling.

Hovedmålgruppen er ansatte og beslutningstakere i de 23 kommunene i Rogaland fylke. Vi bistår også i noen grad Rogaland fylkeskommune og spesialisthelsetjenesten, og i siste instans befolkningen i kommunene og risikoutsatte grupper. Det årlige tilskuddsbrevet fra Helsedirektoratet legger føringene for hvilke innsatser senteret skal bidra med.

Samarbeid og samordning med andre regionale kompetansesentre og kompetansetjenester, Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune vektlegges. Vi har også et etablert samarbeid med brukerorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner i regionen.

Virksomheten bygger på systematisk innhenting av forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap.


Sentrale oppgaver for KORUS Stavanger er:

  • Bistå kommunene med å identifisere folkehelseutfordninger ved hjelp av UngData-kartlegginger
  • Legge til rette for at kommuner tar i bruk Brukerplan i samarbeid Helse Stavanger/KORFOR og bistand med hvordan kartleggingen kan benyttes i tjenesteutviklingen
  • Tilby kurs og opplæring 
  • Arrangere seminarer, fagsamlinger og konferanser
  • Etablere og drifte faglige nettverk
  • Bistå det utøvende tjenesteapparat med fagutvikling, implementeringsstøtte, undervisning og veiledning som stimulerer til praksis i tråd med oppdatert kunnskap på rusfeltet
  • Delta i praksisnær og praksisrelevant forskning og i relevante forskningsnettverk
Kontakt
Tore Berge
Leder
Mail: Tore.berge@rogaland-asenter.no
Mobil: 476 16 099
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.