Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Om Kompetansesenteret

Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjeneste i Rogaland fylke.  
Foto: Shutterstock
KORUS vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging, implementering og formidling av kunnskapsbasert rusfaglig kompetanse og tiltak. Vi skal gjennomføre målrettede tiltak for å styrke kompetansen innen forebygging, tidlig innsats, oppfølging og behandling. Hovedmålgruppen er ansatte og beslutningstakere i de 23 kommunene i Rogaland fylke, i noen grad fylkeskommune og spesialisthelsetjeneste, og i siste instans befolkningen i kommunene og risikoutsatte grupper. Det er årlig tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet som legger føringene for hvilke innsatser senteret skal bidra med.

KORUS vest Stavanger vektlegger samarbeid og samordning med andre regionale kompetansesentre og kompetansetjenester, samt med Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Vi har også et etablert samarbeid med brukerorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner i regionen.

I tillegg har vi et omfattende samarbeid med de andre Regionale kompetansesentre for rus, KORUS i Nord, Midt, Bergen, Sør, Øst og Oslo.

KORUS vest Stavanger skal bygge sin virksomhet på systematisk innhenting av forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap.

Sentrale oppgaver for korus vest Stavanger er:

Bistå kommunene med å identifisere folkehelseutfordninger ved hjelp av UngData kartlegginger
Legge til rette for at kommuner tar i bruk Brukerplan i samarbeid Helse Stavanger/KORFOR og bistand med hvordan kartleggingen kan benyttes i tjenesteutviklingen
Tilby kurs og opplæring 
Arrangere seminarer, fagsamlinger og konferanser
Etablere og drifte faglige nettverk
Bistå det utøvende tjenesteapparat med fagutvikling, implementeringsstøtte, undervisning og veiledning som stimulerer til praksis i tråd med oppdatert kunnskap på rusfeltet
Delta i praksisnær og praksisrelevant forskning og i relevante forskningsnettverk.
Kontakt
Tore Berge
leder for kompetansesenteret
tlf: 51 72 90 00 /  51 72 90 23.
mobil: +47 47 61 60 99
mail: odd.tore.berge@rogaland-asenter.no
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. 
KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.