Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
09.11.2017
Marit Vasshus

Virksomme nettverk innen arbeidsliv og rus

Proba samfunnsanalyse har i samarbeid med Arbeidsforsknings- instituttet evaluert de regionale nettverkene for Arbeidsliv og rus; alor nettverkene i Norge. Nettverksmøtene arrangeres av regionale Kompetansesentra for rus, i samarbeid med AKAN.
Alor nettverk er for arbeidstakere og ledere som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger knyttet til rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akan-kontakter, HMS- personell, ansatte i personalavdelinger / HR, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten og andre.

Evalueringens hovedkonklusjoner
Evalueringen fra Proba gir i hovedtrekk et svært positivt bilde av alor-nettverkene når det gjelder måten de fungerer på og hva deltakerne får igjen for å delta. Informantene forteller at det fins få møteplasser for ansatte som jobber med rusforebygging. Mange har behov for jevnlig faglig påfyll, ideer og inspirasjon for å jobbe med arbeidsliv og rus på arbeidsplassen på en god måte og mener at alor-samlingene dekker et behov.
Les rapporten her.
 
Betydningen av andres erfaringer
Det å høre om andres erfaringer og oppgaver knyttet til arbeidsliv og rus, oppgis som den viktigste grunnen til å delta på nettverkssamlinger. Evalueringen slår fast at samlingene bidrar til ny læring og til vedlikehold av kunnskap og kompetanse hos deltakerne.
 
Både spørreundersøkelsen og intervjuene viser at alor-nettverket tilbyr et miljø hvor deltakerne kan diskutere og lære. Nettverket bidrar også til inspirasjon og til å holde «liv i» virksomhetenes det rusforebyggende arbeidet.
 
- 70 prosent sier at de har utarbeidet eller revidert ruspolicy som følge av at de har deltatt på nettverkssamlinger
 
- Over halvparten av informantene svarer at de har gjennomført andre tiltak, som diskusjoner om kjøreregler for alkohol på arbeidsplassen, kompetanseheving, kontakt med Akan kompetansesenter, eller skaffet enkeltpersoner hjelp.
 
Ønsker å nå alle
-Vårt mål er at alle bedrifter og virksomheter i Norge skal kjenne til de regionale nettverkene for arbeidsliv og rus, slik at de som vil kan delta, sier Ingunn K. Svendsen, Spesialrådgiver ved Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus) ved Rogaland A-senter.

Kort historikk om nettverk innen arbeidsliv og rus
Med bakgrunn i et uttalt behov for kunnskap om tidlig intervensjon og rusforebygging ved ulike virksomheter, utviklet Kompetansesenter rus (KoRus) ved Rogaland A-senter i 2006 en modell for nettverk innen arbeidsliv og rus, kalt alor nettverk. Alor er en forkortelse for arbeidsliv og rus.

I dag, 11 år etter etableringen av det første nettverket, deltar flere hundre private og offentlige bedrifter årlig ved samlinger i et av de elleve regionale alor - nettverkene i Norge, som møtes to ganger i året. Regionale nettverk gjør det enklere og mer kostnadseffektivt for deltakerne og gir god oppslutning.

Hvor finnes det nettverk for arbeidsliv og rus?
Regionale alor nettverk tilbys i Haugesund, Stavanger, Ålesund, Kristiansund, Trondheim, Molde, Oslo, Kristiansand, Tønsberg, Bergen og Stjørdal. 

Les mer: www.alor.no. Her finnes evalueringsrapporten.
 
Kontaktperson:
Ingunn K. Svendsen, Spesialrådgiver, Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus) ved Rogaland A-senter.
Tlf. 51729063 / 90935662
Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no .
 
2017 evaluering alor proba