Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
11.02.2019
Marit Vasshus

Vi vil så vel, men får vi det til?

Geir Sverre Braut, lege og professor ved Universitetet i Stavanger og seniorrådgiver ved Stavanger Universitetssykehus, foreleste om NOU 2017 Svikt og svik til 300 fagfolk på Mot til å se- evne til å handle-konferansen på Sola 23. og 24.januar 2019.
Braut deltok i utredningen NOU 2017:12 Svikt og svik- som er en gjennomgang av saker om vold og overgrep mot barn, ledet av Ann Kristin Olsen, tidligere Fylkesmann i Vest-Agder.

-          Det er alltid rom for forbedring, men det foregår mye godt faglig arbeid i dette fagfeltet, påpeker Braut.

I arbeidet med NOU`en gjennomgikk utvalget ulike case samt kunnskapsgrunnlaget for å gi hjelp, i tillegg samlet man inntrykk for andre land i tilsvarende arbeid, forklarer Braut. Man snakket ikke med barna og man snakket heller ikke godt nok med hjelper i saker der det hadde gått ille, ifølge Braut.

-          Sørg for at noen snakker med barna alene, uten foreldren eller fagpersonen som gjerne kan ha en egeninteresse i saken, understreker Braut. Det mangler en slik «nøytral» samtale, der barnas perspektiv ivaretas, påpeker Braut. Det barna sier skal være et vesentlig premiss for hva som skal skje etterpå i det videre arbeid, forklarer Braut.

Sviktområder
Hvilke sviktområder synliggjøres i denne utredningen? Det som kommer frem er at vi kjenner familien og de involverte i disse sakene:
-          Avdekking av svikt er ikke resultat av offentlig innsats
-          Samtaler med barna mangler eller har dårlig kvalitet
-          Manglende forståelse av årsaker, symptomer, atferd mm (Barnet trenger ikke være sykt, eller ha psykisk  sykdom eller diagnose)
-          Foreldrenes sårbarhet er undervurdert eller ikke fattet
-          Melde eller avvergeplikter overholdes ikke
-          Mangelfulle undersøkelser for vurdering og avgjørelser
-          Dårlig dokumentasjon, journalføring og evaluering
-          Manglende kollega og lederstøtte
-          Svikt i samarbeid mellom tjenestene
-          Symptom er usynlig, det er ingen diagnose
-          Foreldre kan trenge et ankerfeste hos andre enn barnevernstjenesten når barn får hjelp av barnevernstjenesten

Hva er dårlig dokumentert?
I arbeidet med sårbare familier er følgende dårlig dokumentert i arbeidsprosesser og saksutredninger ifølge Braut:
-          Hva er observert? Hva er vurdert? Hva er konkludert? Dette er sauset sammen i saksutredningene ifølge Braut.

Tiltak – mer av det som ikke virker
Når det gjelder iverksatte tiltak overfor barna og familien, iverksettes tiltak som innebærer mer av det som ikke virker til å bedre situasjonen for barnet og foreldre, forklarer Braut. Det er svært uhensiktsmessig, og viser at det ikke eksisterer en evalueringskultur i dette fagfeltet, påpeker professoren.
De fagfolkene som gjør utredninger og konklusjoner i disse komplekse sakene, er unge mennesker som er nyutdannede, uten faglig erfaring, uten lederstøtte eller oppfølging, uten veiledning, forklarer professoren. Her er det en kjempejobb som må gjøres for å bedre forholdene for å kunne gi adekvat hjelp for sårbare barn og deres familier, påpeker Braut.

Flere sviktområder
Hvilke andre sviktområder fant man i NOU èn Svikt og svik, 2017?
-          Relasjonen til den voksne prioriteres, barnet blir ikke sett
-          Svikt i oppfølging av personer kjent for vold og seksuelle overgrep
-          Svake sider ved tilsynsmyndighetenes arbeid

Innspill fra involverte
Hvilke innspill gir de involverte i sakene til NOU - utvalget? Hva mener de mangler?
-          Kunnskap og kompetanse
-          Samarbeid og samordning
-          Tydelig ansvar og organisering
-          Stor sett forhold som er kjente for tjenestene, men likevel gjennomgående mangel på barneperspektiv

Funn i barnevernssaker
Statens Helsetilsyn hadde i 2019 en gjennomgang av 106 barnevernssaker. Hvilke funn gjorden man her?
-          når foreldrene har problemer- har ungene problemer
-          Foreldrenes problemer skygger for barnas behov
-          50% av sakene har mangler knyttet til oppsummering og analyse av informasjon i undersøkelsen
-          Hjelpetiltakene var ofte hverken omfattende eller intensive nok
-          Barn involveres lite
-          Informasjon, observasjon, vurdering sammenblandes
-          Mye av svikten skyldes at kompetansen ikke brukes
Kort oppsummert mangler barnets stemme, evaluering og lederstøtte i arbeidet med disse komplekse barnevernssakene.

Avvergerplikten må overholdes
Braut fremhever at man i dette arbeidet må skille mellom meldeplikt og opplysningsplikt. Meldeplikt gjelder hva jeg har observert og som gir grunn til bekymring. Opplysningsplikt gjelder hva barnevernstjenesten har krav på informasjon om.
-          Det er viktig å jobbe med avvergerplikten ift vold og overgrep understreker Braut.
Videre er det krav til barns medvirkning i Forvaltningslovens §16 og §17- der barn over 15 år er part og dermed har partsrettigheter hos Fylkesmannen. Barna inviteres i denne lovformuleringen til å være aktive i eget liv og til å ha dialoger om eget liv.

Sakkyndige bestillinger må spisses
Hvilke faglige poeng mener Braut man kan ta med seg fra utredningen Svikt og svik som handler om vold og overgrep overfor svært sårbare barn i Norge?

Helsesøstre må ikke slurve med hjemmebesøk hos nyfødte barn. Mens det er fredelig i hjemmet er det viktig å etablere kontakt med foreldrene, understreker Braut. Videre påpeker han at bestillinger til sakkyndige i barnevernssaker er lite spesifiserte, og han fremholder at fagfolkene må spisse sin bestilling av hva som skal utredes i barnevernssaken.

Førsteinntrykket revurderes ikke ved ny informasjon
Når det gjelder vold mot barn så viser forskning og dokumentasjon at selv om man får ny informasjon, revurderer man ikke førsteinntrykk man får av de involverte familiene. Noe som kan gi uheldige konsekvenser for barna.
Braut fremhever også at den største effekten av samfunnets innsats overfor sårbare barn rent økonomisk, er å satse på tiltak mens barnet er 0-3 år, deretter i aldersgruppen 4-7 år. Den minste økonomiske uttellingen gir innsats overfor voksne, fordi tanke- holdnings og atferdsmønster da er godt etablert og mindre modent for endring.

Kan tverrsektoriell innsats ha bivirkninger?
Avslutningsvis spør Braut om tverrsektoriell innsats kan ha bivirkninger? Særlig kan ansvarsfraskrivning lettere forekomme, når mange offentlige fagfolk er inne i en familie samtidig, slik at ansvaret til å handle blir pulverisert eller utydelig. Samarbeidspartnerne kan fraskrive seg initiativ til endring for barnets beste på grunn av ubehaget det medfører å stå i beslutninger som medfører store konflikter med barnets foreldre og voksne pårørende.
 
braut disposisjon
Foto: Marit Vasshus.
Geir Sverre Braut holdt innlegg om NOU 2017 Svikt og Svik, på Mot til å se- konferansen på Sola 23. og 24.januar 2019.
Braut
Braut%20PP%20Svikt%20i%20system%201
Braut%20PP%20Faglige%20poeng%20%C3%A5%20ta%20med
Braut%20PP%20svikt%20oppsummert