Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
28.01.2015
Marit Vasshus

Utviklingstrekk for Brukerplan i Helse Fonna

- Helse Fonna har et unikt materiale gjennom år, fordi den første kartlegging ble gjennomført i 2006, sier Sverre Nesvåg, forskningssjef ved KORFOR, Helse Stavanger.
Finnes det sammenheng mellom forekomst av rus og psykisk lidelse og hjelpetilbudet  i kommunene? For 2014 har man funnet 275 mennesker med rusproblemer og 942 har rus og psykisk lidelse. Funnene er stabile for de siste tre-fire årene. De som kartlegger har gode ferdigheter og erfaring, ifølge forsknigssjef Nesvåg ved KORFOR i Helse Stavanger. Undersøkelsene omfatter mennesker som har rus kombinert med psykisk lidelse eller andre lidelser. Kartleggingen er ikke diagnostisk men relasjonell, ved at man undersøker om rusnivået går ut over andre personer eller daglig funksjon, fremhever Nesvåg.

Det at mange er kartlagt for disse lidelsene, kan innebære at kommunene har god oversikt.

En utflating i tall og forekomst skyldes god innsats, mener Nesvåg. Kjønnsfordelingen viser at ca 1/3 er kvinner.  Det er forbausende få kartlagt som er under 24 år. Straks de er kjent, fremstår problemene som omfattende, påpeker Nesvåg. Når man vet at det tar 10-12 år fra rusdebut til man søker hjelp, betyr det at man kommer for sent inn til å påvirke, hevder Nesvåg.

 
Rus i et generasjonsperspektiv

- Samfunnet reproduserer rusproblemer i generasjoner, understreker forskningslederen.

Tallene for aldersgruppen 25- 34 år som er i ”blodrød” funksjonsgruppe er urovekkende høye, mener Nesvåg. Det gjelder også dem under 24 år, Disse to bør sjekkes om de trenge mer hjelp. Rusmisbrukere med egne barn, må man også følge opp og holde oppmerksomheten på.

 
Mange barn har fått det bedre ut fra tallene, hevder Nesvåg. Antallet som var i rød/ blodrød gruppe ble redusert fra 2006 til 2008. Nå er tallene på disse lave. Målet er null, derfor er dette et tema, men det er håndterbart, sier Nesvåg. Brukere som har omsorg for barn trenger en samlet funksjonsvurdering, ifølge Nesvåg. Landsgjennomsnittet for personer som er vurdert til å være på rød/ blodrød funksjon er 20% på landsgjennomsnittet. Helse Fonna har halvparten, og har dermed gjort en kjempejobb, understreker forskningslederen.

 
Spesialisthelsetjenesten har blitt betydningsfull

Antall personer som får hjelp fra spesialisthelsetjenesten har økt markant fra 167 i 2008 til 256 i 2014.  Det betyr ar spesialisthelsetjenesten er tilgjengelig nå og har blitt veldig betydningsfull, påpeker Nesvåg. Dette er en svært positiv utvikling, mener forskningssjefen.

Er det nyttig med fagdag innen rus?
 
Deltakere fra 16 kommuner i Helse Fonna var med på RUS-dagen i Aksdal 19. januar. Blant de over 300 deltakerne på fagdagen, fant vi tre representanter fra henholdsvis Haugaland og Karmøy DPS, Helse Fonna og Tysvær kommune. De har alle årelang erfaring fra fagfeltet og vi spør dem om synspunkter på denne dagen.
 
Synnøve Bredal Bjelland, Undervisningsleder ved Haugaland og Karmøy DPS:
Bjelland har nesten 30 års erfaring fra arbeid i psykiatrifeltet.
-Det er svært viktig å få tilbakemeldinger på de positive utviklingstrekkene som er gjort i funn fra Brukerplan gjennom årene fra 2006 til 2014. Bidragene på fagdagen er relevante og varierte. Det var spesielt interessant å høre om ambulansetjenesten, som synliggjør behov for andre tilbud til enkelte brukere. Det er jo tydelig at her må man ta nye grep! Hun fortsetter:
 
-Det hevdes at vi er inne i et paradigmeskifte, og jeg er langt på vei enig. Tidlig intervensjon, reell brukermedvirkning, folkehelseperspektivet… alt dette peker mot et bedre helsevesen. Basis- og spesialiserte tjenester er nå solide og bekles av dyktige fagfolk. Det skorter imidlertid ofte på skikkelig evaluering av innsats på ulike område, og i så måte er Brukerplan forbilledlig. All honnør til Sverre Nesvåg og hans team!
 
Helle Merethe Leipart, ACT-teamet ved Haugland DPS:
-Innleggene fra både forskningssjef Sverre Nesvåg og Petter Dahle fra NAPHA var informative.
 
Kjempeflott at deltakere i NA, Anonyme Narkomane står frem i plenum og informerer om hva tilbudet i deres organisasjon går ut på. Det er fint at de blir invitert til å delta på fagdag med tema rus.
 
Elisabeth Tryggeseid, psykisk helsetjeneste i Tysvær kommune:
Det er viktig å høre om brukererfaringer - hva nytter? Det allmengyldige uavhengig av utfordringer i livet er behovet for nettverk, bolig, arbeid. Det er dessuten viktig å spre kunnskapsbaserte metoder og virkelighetsbeskrivelser. Dette har vært en inspirerende dag!
 
 
shutterstock 69781732%5b1%5d ras brosjyre 7 mann portrett