Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
20.05.2010
Marit Vasshus

Ungdomsundersøkelser brukes i kommuneplaner

Fjorten Rogalandskommuner har nå gjennomført ungdomsundersøkelser for 6700 ungdommer i ungdomskole og videregående skole, og resultatene skal brukes i kommuneplanene.
De 22 representantene fra  14 kommunene i Rogaland møttes i går med Kompetansesenter rus Stavanger ved sosiolog Inger Eide Robertson, som bistår i arbeidet med undersøkelsen ”Ungdata”. Deltakerne var opptatt av at resultatene skal brukes i planer og tiltak, og deltakerne var opptatt av ungdommenes psykiske helse.

Resultatene i undersøkelsene generelt tyder på at det store flertallet av ungdom har høy grad av trivsel. Noen faller utenfor og deltakerne mente at disse elevene blir det viktig å fange opp av kommunenes ansatte innen helse, skole og fritid. Tema i spørreundersøkelsen er forhold til venner, foreldre og nære relasjoner, helse, matvaner, fysisk aktivitet og fritid, skolekonflikter, rusmidler og trusler/vold. Mer detaljerte resultater fra undersøkelsene foreligger til høsten.

Kommunene vil bruke funnene i planer for oppvekst og levekår, psykisk helse og rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kunnskap fra ungdomsundersøkelsene er et viktig grunnlag for planarbeidet.

ungdata190510-350-2

Presentasjoner av resultat
Kommunenes representanter var opptatt av at resultatene skal presenteres både for elever, foreldre og lærere, samt politikere på en god måte. Kommuner kan samarbeide i forhold til presentasjonene. Det vil være interessant å sammenlikne resultatene fra egen kommune med andre kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med. Ikke minst vil det være aktuelt å se på resultatet fra tidligere undersøkelser i egen kommune og om det er endringer. Flere deltakere foreslår at helsesøstre, ansatte i psykiatritjenesten og Kompetansesenter for rus er til stede under presentasjonen til elever og foreldre, for å kunne ta opp aktuelle tema som undersøkelsen fanger opp.  

ungdata190510-350-3

Hensynet til barn og unge i kommuneplaner
- Hensynet til barn og unge er sentralt i planleggingen i kommuner og fylke, der plan og bygningslovene er styrende, sier Rune Flage som er folkehelsekoordinator i Rogaland fylkeskommune. Han jobber med folkehelse i Rogaland. Gode bomiljø, gode oppvekstvilkår skal være bærebjelken i alle landets kommuner. En ny lov er iverksatt om fylkeskommunens ansvar for å ha oversikt over folkehelsen. Fylkeskommunen skal ha oversikt over sosiale ulikheter, helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket. Kommunenes helsetjeneste skal også til enhver tid ha oversikt over folkehelsen hos innbyggerne.

Empowerment gir god helse
- Empowerment og mestring er sentralt for folkehelse, sier Rune Flage i fylkeskommunen.
Regional plan for folkehelse etter Plan og bygningsloven setter folkehelse på dagsorden systematisk. Planer vil bidra til å samordne aktører både lokalt og regionalt, med regional vinkling på nasjonal folkehelsepolitikk ut fra ressurser, forutsetninger og utfordringer som fylket har, ifølge Flage.

inger-e-robertsungdata19051

Sosiolog Inger Eide Robertson og Bente Høgmo fra Kompetansesenter rus skal bistå i oppfølgingen av undersøkelsen.

Kommunenes representanter skal møtes igjen for å dele erfaringer og ved å bli kjent øker sannsynligheten for å trekke veksler på hverandres erfaringer både i forhold til selve presentasjonene og oppfølging av resultatene med tiltak for i ivareta utsatte barn og ungdom.

Kommunene som deltar er Sola, Suldal, Time, Sauda, Strand, Randaberg, Klepp, Hå, Hjelmeland, Tysvær, Lund, Gjesdal, Rennesøy, Hjelmeland.
ungdata190510-350