Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
16.10.2018
Marit Vasshus

Trygghet og forutsigbarhet er sentralt i pakkeforløp

-Trygghet og forutsigbarhet for pasienter og pårørende er sentralt mål for pakkeforløp innen rus og psykisk helse, sa helseminister Bent Høye på dagens Stavangerkonferanse.
En smekkfull sal på Folkes Hus var klar for å lytte til innspill fra ministeren, tidligere brukere samt rådgivere i Helsedirektoratet med flere.

Behandlingsinnhold defineres av pasient og behandler
Innholdet i forløpet skal defineres av pasient og behandler sammen, sier ministeren. Pasientens involvering i behandlingen betraktes som en ressurs. Behandlingen blir bedre, med medvirkning til egen behandling og behandlingsplan, understreket Bente Høie til tilhørerne. Og pårørende skal også involveres, påpeker helseministeren.

Brukermedvirkning og brukertilfredshet betydningsfullt
Behandlere skal avklare hva er viktig for deg som pasient,understreker Høie. Ministeren sier at tilbakemeldinger på behandlingen også skal sikres i pakkeforløpene. Brukermedvirkning og brukertilfredshet er svært betydningsfullt.

Bygge pasientens helse helhetlig
Videre skal det gis likeverdige tilbud til pasienter og pårørende, ifølge helseministeren. Dessuten skal man ivareta hele helseperspektivet til pasienten, inkludert somatisk helse.

Opptrappingsplanen er et kommuneløft innen psykisk helse, mener Høie. Og gjentar at forutsigbarhet og trygghet for pasienten er avgjørende.

Uklart definert
Fastlege Kåre Reiten mener at fagområdet rus og psykisk helse er diffust og uklart definert. Fastleger skal henvise til pakkeforløp innen rus og psykisk helse, og sammenliknet med pakkeforløp ift kreft og somatisk sykdom er dette mer uklart.

Helseministeren fastholder at pakkeforløp inneholder hva som skal skje i forløpet i helsetjenestene.
- Dette blir bra, vi skal få det til, hevder Helseminister Bent Høie.

En annen fastlege viser til at det er mange aktører og lang kø og at inngangslogistikken trykker hardt på, og gjør dette utfordrende. Fastlegen håper det blir bedre nå når med pakkeforløpet iverksettes.

Barnas psykiske helsetjeneste
Ministeren viser til at Helse Fonna har igangsatt er arbeid med barnas psykiske helsetjeneste, og fremhever at dette er veldig bra.

Inspirasjon fra Danmark
Pakkeforløpene er inspirert av en dansk modell, men er videreutviklet, forbedret og tilpasset norsk virkelighet, i samarbeid med pasienter og pårørendeorganisasjoner, fremhever helseministeren.
Pakkeforløp innebærer at man tar ideer fra bla skandinaviske modeller og videreutvikler disse. Det var en Sandnesmann Halvor Windsnes som oppdaget disse.

Hva med kronikerne?
En DPS-leder blant deltakerne etterspør om pakkeforløpene omfatter kronikere innen psykisk lidelse med rus som tilleggsbelastning, da disse representerer størst utfordring og størst utgift. Får disse plass i pakkeforløpene, eller er det helst for nyoppdagede for å hindre kronisk utvikling, spør DPS-lederen.

Bent Høie svarer at pakkeforløp ikke er svaret på alle utfordringer. Man har ulik organisering, bla. med FAC – team mm, som en tverrfaglig samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenester som gir bedre tjenester. Denne nye måten å organisere tjenester tverrfaglig mellom kommuner og spesialisttjenesten på bidro til å fange opp kronikere med alvorlige helseutfordringer og gi dem bedre hjelp.

Ministeren fremhever at det kommer flere pakkeforløp for både psykose og gravide med rusproblemer.

Brukeres erfaringer
Høie viser til erfaringer fra brukere som tilsier at sterkere brukerinvolvering er nødvendig.
Pasienten bør være en del av henvisningen, de kjenner det på kroppen hvor det trykker. Pasienten har ofte utfordringer som ikke fanges opp i pakkeforløp. De lever 20 år kortere enn øvrig befolkning.

Høie fremhever at vi trenger sammensatte tjenester, der alle samhandler. Pakkeforløp starter ved inngang i spesialisthelsetjenesten, men bør starte i kommunen. Behandling foregår i spesialisthelsetjenesten, rehabilitering i kommunen der livet foregår. Fastleger og spesialisthelsetjenesten må bli bedre til å snakke sammen, påpeker helseminister Bent Høie.

Frivillige tilbud hjelper
Karl Olav Sundfør, RIO sier at mennesker med alvorlig rus og psykisk lidelse, lever et ustabilt liv der de ikke klarer å overholde avtaler og tider. Frivillige tilbud har hjulpet mange ut av rus og psykisk helsevansker både under behandling og etter behandling.

Sundfør sier at det er godt å ha noen å snakke med om utenforskapet, men den enkelte skal inn i et vanlig liv med bolig, bil og aktivitet. Derfor trenger pasienter verktøy til å leve et vanlig liv. Mange små kommuner har hverken kapasitet eller kunnskap, derfor er et standardisert pakkeforløp til behandling nødvendig. Forløpet legges opp sammen med behandler, påpeker han.
-Det tok syv til åtte år før fornemmelsen av normalitet er på plass, sier Sundfør.

Han har tro på pakkeforløp, men er bekymret for overganger og samhandling mellom tjenester svikter. Noen er gode på samhandling, andre ikke så gode. Og noen mennesker er «behandlingsresistente», men det kan gå bra til slutt, mener Sundfør.

Delaktig i eget forløp
Å være delaktig i eget forløp, der det fremheves at man er god i noe, bidrar til bedring. Ressurser hos den enkelte og hos pårørende når de ønsker å bidra , er veldig betydningsfullt, fremhever Sundfør.

Det bør være øremerkede midler til pakkeforløp, understreker Sundfør, RIO.
bent h%c3%b8ye
Foto: Marit Vasshus