Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
24.01.2014
Marit Vasshus

Tilskudd til psykologkompetanse i kommunene

Helsedirektoratet kunngjør tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene». 100 millioner kroner skal brukes til å styrke psykologkompetansen i det kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet. Det er en økning på 40 millioner ifra ifjor.
Helsedirektoratet kunngjør tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» kap 764.60 for 2014. Bevilgningen er på 100 millioner kroner, og styrkes med  40 millioner kroner fra fjoråret. Målet er å styrke psykologkompetansen i det samlede kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet. Søknadsfristen er 1. mars.

Retningslinjer for ordningen
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid, samt utredning, behandling og rehabilitering, innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid
  • Tilbud rettet mot både hele befolkningen, enkeltindivider, grupper, familier og lokalmiljø
  • Gratis tilbud uten henvisning – lett tilgjengelighet
  • Bredt tverrfaglig samarbeid, eksempelvis med fastlegene, helsestasjon og skolehelsetjeneste, spesialisthelsetjenesten mv.
  • Målgruppe er alle aldersgrupper, herunder barn og unge som står i fare for å falle ut, eller har falt ut av skolen.
  • Oppfordrer til interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig
  • Oppfordrer kommunene til å vurdere å benytte psykologstilling for å understøtte Ny GIV satsingen.
  • Helsedirektoratet arbeider med å legge til rette for et strukturert opplegg med opplæring og ulike fagtiltak for kommuner som knytter psykologen til dette formålet.
  • Tilskudd kan gis for ett år av gangen i inntil 6 år
  • Lokal tilpasning av psykologtilbudet
Nærmere informasjon, regelverk og søknadsskjema for ordningen.

Her er kunngjøringen
http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-rekrutteringstilskudd-2014.aspx 

Direktoratets nettsak om psykologer i kommunen
http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/100-millionar-til-psykologar-i-kommunen.aspx  

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) skal bistå direktoratet med faglig oppfølging og videreutvikling av ordningen, blant annet ved å arrangere nasjonale og regionale nettverkssamlinger for psykologene. NAPHA vil samarbeide med andre relevante kompetansemiljøer i arbeidet.

Ta gjerne kontakt med: Camilla Hjelle, e-post Camilla.Hjelle@helsedir.no.  telefon 24 16 34 22,
Jannicke Leknes, e-post:  jbl@helsedir.no  telefon 24 16 32 52

Jannicke Berg Leknes, seniorrådgiver, avdeling psykisk helse og rus tlf. 810 20 050, direkte:  24 16 32 52

Helsedirektoratet, Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2
www.helsedirektoratet.no 
ungdom rasweb