Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
03.12.2013
Marit Vasshus

Tette forelderbånd og høy skoletrivsel viser Ungdata

En veltilpasset ungdomsgenerasjon med tette bånd til foreldre, høy skoletrivsel og få som har erfaring med rus og kriminalitet. Dette viser tall fra NOVAS undersøkelse av 40 000 ungdommer i alderen 13- 16 år i Norge.
Første nasjonale Ungdatarapport
NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) har lansert den første nasjonale rapporten med funn fra Ungdomsundersøkelser, for perioden 2010- 2012. Målet er å gi en oversikt over hvordan norsk ungdom i alderen 13–16 år har det på ulike livsområder, og hvor mange som driver med ulike typer aktiviteter. En av tankene bak rapporten er at den kan fungere som et oppslagsverk for kommuner og andre som ønsker å sammenlikne tall fra egne Ungdata­undersøkelser med landsrepresentative tall.

Ungdata omfatter 20 temaer, og undersøkelsene er ment å dekke et bredt spekter av ungdoms aktiviteter. I rapporten har man valgt ut noen indikatorer fra  spørsmål som alle deltakerne i Ungdata ble stilt.  Her  presenteres noen hovedtall, tall for gutter og jenter på ulike klassetrinn og hvordan situasjonen er for unge som vokser opp i familier med ulik økonomisk situasjon. Ungdata har en lokal forankring, og presentasjonen viser  variasjoner mellom kommuner og variasjoner etter kommunestørrelse og region.

Svar fra 40 000 unge
Rapporten baserer seg på svar fra over 40 000 ungdommer. Disse deltok i en av de 101 kommunale Ungdata­undersøkelsene i perioden 2010 til 2012. Svarprosent er 78 prosent. Alle har ikke deltatt og dette skyldes dels at det var frivillig for elever å være med, og dels at datainnsamlingen ikke ble organisert like effektivt ved alle skoler. Dataene gir likevel et dekkende bilde av hvordan norsk ungdom har det. En veltilpasset ungdomsgenerasjon: Tette bånd til foreldre, høy skoletrivsel og få har erfaring med rus og kriminalitet.

Fornøyd med foreldrene og har nære venner
Ungdata viser at de fleste norske ungdommer er fornøyd med foreldrene og opplever dem som viktige støttespillere i hverdagen. De har nære venner de kan stole på, og mange er fornøyd med lokalmiljøet. I tillegg trives ungdom på skolen og opplever den som et godt sted å være. Generelt er ungdom optimistiske med tanke på framtiden. Over halvparten tror de kommer til å ta høyere utdanning. Få tror de kommer til å bli arbeidsledige, og tre av fire tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv.

Ungdata viser at røyking er «ut» og at omfanget av rus og kriminalitet blant ungdom er lavt. De færreste prøver alkohol eller narkotika i løpet av ungdomstrinnet, og de fleste er lovlydige. Det er få som har deltatt i spesielt alvorlige kriminelle handlinger.

PC på fritiden
Mye av fritiden tilbringes foran PC-­skjermen. Ungdoms psykiske helse gir likevel større grunn til bekymring enn mangel på fysisk aktivitet. Resultatene fra Ungdata viser en hjemmekjær ungdomsgenerasjon, hvor mye fritid brukes hjemme. Selv om mange tilbringer mye tid foran PC­en, er det samtidig et klart flertall som trener jevnlig. Barne­- og ungdomsorganisasjonene har en sentral plass i norsk ungdoms fritid, og idrettslagene er vanligste organisasjonstype.

Psykiske helseplager
Til tross for at de fleste unge trives godt både hjemme og på skolen, er det en god del unge som sliter med psykiske helseplager. I størst grad gjelder dette typiske symptomer på stress, som det «å tenke at alt er et slit» eller «å bekymre seg for mye om ting». Særlig er det mange jenter som sliter med å få hverdagen til å gå i hop. At det også er en god del som utsettes for vold og mobbing, gir grunn til bekymring.

Familiens økonomi påvirker helse
Familieøkonomi har betydning for ungdoms liv: Dårligere subjektiv livskvalitet og mer risikoatferd blant ungdom i familier med dårlig råd

Fem prosent av ungdommene svarer at familien deres har hatt dårlig råd de siste to årene. Ungdata viser tydelige sammenhenger mellom ungdoms livskvalitet og familiens økonomiske ressurser. Ungdom i familier med dårlig råd er gjennomgående mindre tilfreds, og er sjeldnere fornøyd med foreldre, venner og lokalmiljøet. Samtidig er færre motivert for skole og høyere utdanning, og færre er med i organiserte fritidsaktiviteter.

Ungdom i familier med dårlig råd skiller seg negativt ut når det gjelder alle helse­indikatorene som er behandlet i rapporten. De er sjeldnere fornøyd med egen helse, har oftere symptomer på depressive plager, spiser sjeldnere faste måltider og andelen som trener er mindre enn blant ungdom i familier med bedre råd. Ungdata viser også en klar sammenheng mellom dårlig råd i familien og risikofaktorer relatert til rusmiddelbruk, kriminalitet, mobbing og vold.

Høy trivsel
Ungdom generelt har høy trivsel i hverdagen. Kommunestørrelse har lite å si for trivsel og mer å si for utdanningsplaner, psykisk helse og risikoatferd

Hovedbildet er at ungdom i både små og store kommuner i alle deler av landet har gode relasjoner til foreldre og venner og et godt forhold til skolen. Både små og store kommuner og kommuner i alle landsdeler ser ut til å lykkes med å skape et læringsmiljø som oppleves som positivt for et klart flertall av elevene. Andelen som er fornøyd med lokalmiljøet, varierer derimot betydelig mellom kommuner: fra 45 prosent til nærmere 85 prosent i kommunene som kommer best ut.

Høyere utdanning
Det er ingen klar sammenheng mellom kommunestørrelse og hvor fornøyd ungdom er med lokalmiljøet der de bor. Derimot viser Ungdata ikke uventet at andelen som tror de kommer til å ta høyere utdanning, øker med innbyggertall i kommunen. Andelen med depressive symptomer øker også gradvis fra de minste til de største kommunene, og typiske storbyproblemer som ungdomskriminalitet og hasjrøyking har størst utbredelse blant ungdom i de mest folkerike kommunene.

Mindre rus og mindre kriminalitet
Resultatene fra Ungdata som presenteres i denne rapporten, føyer seg inn i en mer langsiktig trend, der det særlig fra årtusenskiftet og framover har skjedd noen ganske markerte endringer i ungdomsmiljøene. For det første er omfanget av typiske ungdomsproblemer knyttet til rus og kriminalitet blitt redusert. For det andre støtter elevene i økende grad opp om skolen: det har blitt færre konflikter mellom lærere og elever, elevene skulker mindre, de trives i økende grad på skolen, og bruker mer tid på lekser. For det tredje er det blitt vanskeligere å finne verdier og holdninger i ungdomsbefolkningen som eksplisitt peker mot en egen ungdomskultur. Dagens ungdom ser ut til å være mer lik voksenbefolkningen langs en rekke dimensjoner som urbanitet, lovforakt, status, materialisme og tradisjona­lisme. På den annen side er omfanget av mobbing like høyt som tidligere, og det er for mange unge som sliter med psykiske helse­plager.

Mesteparten av informasjonen fra NOVA rapporten ”Nasjonale tall 2010-2012”  finnes på  www.nova.no eller www.ungdata.no.

En oppsummering av resultatene finner du her, men vedlagt PP-presentasjon (fra bilde 10) inneholder også en oppsummering av resultatene. Presentasjonen er lagt av Mira Aaboen Sletten, forsker II ved NOVA:

Spørsmål knyttet til den nasjonale rapporten, kan rettes til Sven Gustafsson, telefon: 51 72 90 00, Kompetansesenter rus- region vest Stavanger. Det kan være særlig spørsmål knyttet til variasjon på nasjonale funn versus lokale tall for egen kommune. 

Positiv evaluering av Ungdata
På oppdrag av NOVA har Rambøll gjennomført en evaluering av UngData i perioden august til september 2013. Se oppsummering og link til rapporten her.

Vi på KoRus Vest, Stavanger gleder oss over at rapporten viser at kommunene i stor grad er fornøyd med gjennomføring, innhold og nytteverdi av Ungdata - undersøkelsen.

evalueringen viser at motivasjonen er stor i kommunene for å jobbe videre med UngData i Rogaland (figur 2-2). KoRus vest Stavanger skårer høyest i undersøkelsen på at kommunene ønsker mer hjelp til å gjennomføre analyser i etterkant av undersøkelsen (figur 4-11).

Nettverk
SLT nettverket i Sør - Rogaland har sammen med Kompetansenter rus Stavanger etablert  arbeidsgruppen ”UngRog”. Hensikten er å utveksle ulike erfaringer og drøfte problemstillinger knyttet til ungdomsudenrsøkelsen,  samt arrangere felles seminar/konferanser i vår region, når nye undersøkelser skal gjennomføres eller følges opp.

Nasjonale tall fra Ungdata 2010- 2012: www.nova.no eller www.ungdata.no

Bestilling av rapport fra NOVA, eller gratis nedlasting her  http://www.nova.no/id/10.0.

Evaluering av Ungdata- undersøkelsene her  http://www.nova.no/id/27462.
ungdom rasweb