Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
05.08.2014
Marit Vasshus

Stimuleringsmidler til rusforebygging i kommunene 2014 kan søkes

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene 2014 kan nå s��kes. KoRus vest Stavanger forvalter på vegne av Helsedirektoratet tilskuddsordningen. Stimuleringsmidler for 2014 er fordelt til pågående- og planlagte prosjekter. Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, blir det kunngjort mulighet for å søke stimuleringsmidler til samme formål i 2015. Alle kommuner og fylkeskommune i Rogaland kan søke og en oppfordres til å benytte interkommunalt samarbeid.
Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene 2014
Stimuleringsmidlene som KoRus Stavanger forvalter på vegne av Helsedirektoratet gjelder tilskuddsordningen ”Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene”, kapittel 718 post 70.  Les om regelverket for ordningen her.

Vi gjør oppmerksom på at de disponible stimuleringsmidlene for 2014 er bundet opp til pågående- og planlagte prosjekter i kommunene i Rogaland. Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, blir det kunngjort mulighet for å søke stimuleringsmidler til samme formål i 2015.

Brev med informasjon til kommunene.

Søknadsskjema.

Hvem kan søke
Alle kommuner og fylkeskommune i Rogaland.  Det oppfordres til å benytte interkommunalt samarbeid der dette er hensiktsmessig. En kommune må imidlertid stå som hovedsøker og vil være ansvarlig for rapporteringen. Søknadsskjema finnes nederst på siden.

Mål for ordningen
Målet for ordningen er økt kompetanse og forståelse for effektive virkemidler i det lokale rusmiddelforebyggende arbeidet i kommunene:

*Stimulere til utvikling av rusmiddelforebyggende tiltak i kommunen
*Stimulere til at kommuner gis mulighet til å utvikle egen kompetanse i rusmiddelforebygging
*Stimulere til planforankring, systematikk og kvalitet i det rusmiddelforebyggende arbeidet.

Målgruppe
Hele befolkningen og risikoutsatte grupper.
Kriterier for måloppnåelse er følgende

*Tiltaket er planforankret i henhold til krav i folkehelseloven, herunder helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan
*Bruk av Ungdata og HKH (Hurtig Kartlegging og Handling) i oversiktsarbeidet
*Bruk av anerkjente kartleggingsverktøy og metoder i arbeidet med tidlig intervensjon
*Økt kompetanse i kommunen og bedre kvalitet i det forebyggende arbeidet

Tildelingskriterier
Tilskudd gis kun i sammenheng med bistand om kunnskapsutviking fra KoRus vest Stavanger Ved søknadsbehandling vil det vektlegges:

*Tilskudd som bidrar til at kommunen får oversikt over rusmiddelsituasjonen, og igangsetter effektive forebyggende tiltak.
*At det sikres forankring i kommunalt planverk og forpliktelse fra kommunens side til å følge opp tiltak som igangsettes, samt ivaretar kompetansen.

Stimuleringsmidler kan blant annet gis til
*Frikjøp av ansatte som ellers ikke har anledning til å delta på opplæring
*Delfinansiering av stillinger knyttet til tiltaksutvikling eller planarbeid
*Støtte til opplæring gjennom gratis kurstilbud og dekning av reiseutgifter
*Støtte til evaluering.

Mulige innsatsområder der det knyttes kompetanseutvikling til kan være:
*Ansvarlig alkoholhåndtering
*Kartlegging av rusproblem gjennom verktøy som
*Ungdata
*Brukerplan
*Hurtig Kartlegging og Handling (HKH)
*Rusmiddelforebyggende innsatser knyttet til ungdom og samarbeid skole/hjem
*Barn i rusfamilier (BIR)
*Motiverende samtale (MI) med fokus på nøkkelpersoner - implementering.

Rapporteringsmal.

Kontaktperson:
Ingunn K. Svendsen, tlf. 51 72 90 63 /  909 35 662                                           
ingunn.svendsen@ras.rl.no.
ill-seilbrett