Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
16.01.2017
Marit Vasshus

Stimuleringsmidlene overføres til Folkehelse 2017

Fra 2017 er KoRus ène sine bevilgninger for å stimulere tiltak til rusmiddelforebygging omdisponert og innlemmet i et nytt program for folkehelsearbeid. KoRus `ene er svært aktuelle samarbeidspartnere for kommunene og fylkeskommunene i programmet.
Program for folkehelsearbeid
Kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet samarbeider om å etablere et ti-årig Program for folkehelsearbeid i kommunene (Folkehelseprogrammet).
Formålet er å bidra til å styrke på lang sikt kommunenes  arbeid med å fremme befolkningens helse og trivsel.
 
Barn og unge prioriteres
Programmet skal rettes inn mot psykisk helse og rusforebyggende arbeid på lokalt nivå. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på tiltak som styrker barn og ungdoms ressurser og bidrar til inkludering  gjennom å delta, mestre og trives i lokalsamfunnet.
 
KS har følgende omtale av programmet på sine nettsider: Veldig glad for folkehelseprogram:
http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2017/--veldig-glad-for-folkehelseprogram/ .
  
 
Fylkeskommunen kan søke om å bli programfylke
Det etableres nå en tilskuddsordning til programmet der fylkeskommunen(e) kan søke om å bli programfylke. Fylkeskommunen får ansvar for å samordne programmet regionalt og for å tildele midler til tiltak i kommunene.  Dette skal skje i samarbeid med kommuner, forsknings- og kompetansemiljøer og andre relevante aktører gjennom programarbeidet.
Tilskuddsordningen til fylkeskommunene vil offentliggjøres på Helsedirektoratets nettsider i januar 2017, med søknadsfrist 1. april 2017.                  
 
Mer kunnskapsbasert  folkehelsearbeid
Et sentralt mål for programmet er å styrke det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet. Det stimuleres derfor til samarbeid med aktuelle kompetansemiljøer både på statlig nivå og fylkeskommunalt / kommunalt nivå.

De regionale kompetansesentrene på rus (KoRuS) og regionale kunnskapssentrene på barn og unges psykisk helse og barnevern (RKBU/RBUP) kan spille en viktig rolle. I følge sitt felles samfunnsoppdrag skal sentrene bygge bro mellom forskning, praksis og utdanning, og slik bidra til mer kunnskapsbasert praksis og beslutninger, samt bidra til kunnskapsoppsummering og praksisnær forskning. Sentrene vil være svært aktuelle samarbeidspartnere for kommunene og fylkeskommunene i programmet.
 
Helsedirektoratet vil fortløpende legge ut aktuell informasjon etter hvert som programmet utvikler seg her:
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/program-for-folkehelsearbeid-i-kommunene .
 
 
 
shutterstock 74709661%5b1%5d children walking