Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
18.03.2016
Marit Vasshus

Starus konferansen - Bedre tjenester

Vi har et sterkt engasjement for å utvikle helsetjenestene, både tjenestebrukere, fagfolk og forskere. Hva bør opptrappingsplanen innen helsetjenester bety for mennesker med rusavhengighet og deres nære pårørende?
STARUS- konferansen på Sola 15.mars; Sverre Nesvåg, forskningsleder KORFOR, Helse Stavanger; Vi har et sterkt engasjement for å utvikle helsetjenestene, både tjenestebrukere, fagfolk og forskere. Hva bør opptrappingsplanen innen helsetjenester bety for mennesker med rusavhengighet og deres nære pårørende? Snakker vi om nedskjæringer i opptrappingens tid? Det er ikke penger som skal øke kvaiteten, men nye og bedre måter å jobbe på sier Nesvåg.

- Vi skal utvikle kunnskap om hva som virker og hva som ikke virker. Kunnskapsutvikling og eksperterfaring sammen med praksiserfaring fra fagfolk, er viktig kunnskap. Alle forskningsprosjekt skal ha brukermedvirkning og fagfolks erfaringer med, slik at en utvikler kunnskap ut fra erfaringer og på den måten bidrar til bedre tjenester.
 
Ingunn Svendsen: Starus – konferansen har tradisjon for det utradisjonelle: Open Space metodikken gir alle deltakere mulighet til å tematisere og debattere tema de selv ønsker. Alle bidrar likeverdig for økt kunnskap og bedre helsetjenester. Vil du befrukte andre eller fly fra blomst til blomst? Du kan gå til den gruppen som er nærmest ditt engasjement. Ditt engasjement smitter til andre, sier Ingunn Svendsen, KoRus Stavanger. Kjør debatt!

Hele 12 ulike tematikker ble bragt til torgs. I en gruppe snakket man om hva bregrepet behandling rommer:
Hva er behandling? Det gjelder faglig forsvarlighet og er knyttet til kvalitet og yrkesgrupper som leger, psykologer, familieterapeuter og lovverk i helsetjenestene. Innsatsen må ha dokumentert effekt og være systematisk.

Målet med behandling er ikke bare rusfrihet. Folk skal også leve sine hverdagsliv og trenger å øke sin kompetanse og hverdagsferdigheter. Kurs som styrker evne til å håndtere bolig, jobb, aktivitet, trening, sosiale settinger, tåle kjedsomhet og uro. Det verdsettes i samfunnet og kan øke relasjonsverdien til hjelper og tjenestemottaker. Kurs gir ikke bare kompetanse, men øker selvfølelse og normalitet, sier Gunnar Aase, LAR.

Mye endringsarbeid skjer i kommunene der befolkningen bor. Bostedskommunen skal bidra for de som ikke har den tyngste helseproblematikken. Mestring trengs til å skaffe bolig, det å klare å bo/ oppfølging i bolig, opplæring i sosiale ferdigheter, egen aktivitetsplan, fellesmøter med samarbeidspartnere, arbeid eller annen aktivitet.

Hva gir bedre helse?
En deltaker reiste spørsmål om hva gir bedre helse?
Hva gjør at folks liv bedres? Relasjoner til andre, håp, identitet, at du selv styrer livet ditt, understreker forsker fra KORFOR. Behandlingsbegrepet er knyttet til faglig forsvarlighet, definert i helselovgivningen. Sosiale ferdigheter kan læres på kurs, noe som verdsettes i samfunnet. Det øker relasjonsverdien for innsatsen. Kurs gir kompetanse, øker normalitet og selvfølelse. Behandlingen er systematisert påvirkning og daglig p��virkning har betydning, sier Gunnar Aase, LAR Stavanger.
 
Hva mener deltakerne om utvikling av helsetjenestene?
Myke overganger fra sykehusinnleggelser til dagliglivet i bostedskommunen er sentralt, sier en representant fra Stavanger Universitetssykehus.

-Å bli sett og erfare fagfolks engasjement er betydningsfullt for de som søker helsetjenester. Helsetilbudene må være fleksible og tilpasset den enkeltes behov. Tilbudet bær være lett tilgjengelig, nær offentlig transport.

-Å bli likeverdig i en felles aktivitet med «hjelpere» gir gode ringvirkninger, gi og motta tilbakemeldinger gjensidig, er betydningsfullt. 

- Erfaringskompetanse fra tjenestebrukere verdsettes og kurs for erfaringskonsulenter og likemannsarbeid øker verdi og status. Livserfaringer brukes konstruktivt med erfaringskonsulenter i tjenestene.

- Behandlingsbegrepet er en bøyg: vi trenger begreper som fremmer samhandling, som ikke er til hinder for gode behandlingsforløp. Vi må så noen frø, som kan spire og gro og fremme vekst for enkeltmennesker.

- Vi skal ivareta verdighet også for dem som ikke ønsker rusfrihet. De ønsker også å koble seg på menneskeverdighet, sier representanten for KORFOR, Helse Stavanger. Det handler om å møte mennesker og hjelpesøkere der de er i livet sitt.

Brukerstyrte hjelpetildbud
En gruppe diskuterte bruekrstyrte hjelpetilbud. Hva skal til for å få godkjenning av myndighetene til å drive behandling?
Godkjenninger av forsvarlig behandling gis av Helse Vest, og krever leger og psykologer, familieterapeuter, og andre faglige spesialister. Og godkjenning for behandlingsinnhold krever dokumentert effekt, påpeker KORFOR.
Tjenestebruker: Ventetider i helsetjenestene er en stor belastning og betydelig utfordring: hjelpesøkere trenger innsats her og nå. Man bør få hjelp ila 24 timer, umiddelbart. Å takle hverdagslivet og det å lever rusfritt, er et vesentlig behov for  innhold i tjenestetilbudet.

Tjenestebrukere hadde flere ønsker
Man bør ansette flere erfaringskonsulenter som er spesialister på behovene til mennesker med rusavhengighet. Målet er å ta ansvar og være samfunnsnyttig. Selvhjelpsgrupper hos frivillige organisasjoner kan være er nyttig og viktig supplement til behandling over tid, for noen.

Likemenn er viktige forbilder for å ha suksess.
Erfaringskonsulenter kan motiveres av å hjelpe andre, og bidra til å holde seg selv rusfri.
Hjelp til selvhjelp er en viktig motor.
Likemenn kan bidra med å følge en tjenestebruker til møter, NAV, trening
Langvarig rusmisbruk kreer profesjonelle fagfolk i spesialisthelsetjenestene, før kommunenes erfaringskonsulenter kommer inn, pga omfattende hjelpebehov.
Erfaringskonsulenter kan bidra med å opprettholde motivasjon for endring og være gode rollemodeller for at det er mulig å bli rusfri og hvordan håndtere utfordringer knyttet til å leve hverdagslivet uten rusavhengighet.
 
 
shutterstock 73695892%5b1%5d a teenage girl sitting on the bleacher steps with a serious expression