Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
12.12.2017
Marit Vasshus

StaRus-konferansen 2017: Hva skal vi bruke poliklinikkene til?

Hva anbefaler brukere, fagfolk og forskere når det gjelder poliklinikkenes arbeidsform og innhold i framtiden? Samsvarer de med nasjonale retningslinjene eller har de andre tilnærminger?
​StaRus-konferansen tematiserer årlig utfordringer i rusfeltet. Alle deltakere kan løfte fram et ønsket tema, alle kan velge å delta i gruppediskusjoner som interesserer den enkelte mest. Brukerne er sterkt representert på konferansen, og får en tydeligere stemme, enn i andre fora en kan sammenlikne med. Nærmere 20 % av deltagerne har brukererfaring.

Tilgjengelighet, familiearbeid, ambulante (oppsøkende) tjenester, og brukernes ressurser ble løftet frem i diskusjonene.

Artikkelforfatter: Sveinung Dybvig, KORFOR , Helse Vest:

Tilgjengelighet
Behovet for fleksibilitet ble tatt opp i flere av gruppene. Perspektivene er ulike. På den ene siden en faglig begrunnelse for å være til stede og støtte faglig svake miljøer, som små kommuner – på den andre siden fleksibilitet for å gjøre det enklere å benytte seg av klinikkenes tjenester. Drop-in og brukerstyrte stoler illustrerer tankegangen.
- Øke tilgjengeligheten til polikliniske tjenester for både brukere og kommuner
- Tilby drop-in, særlig til pasienter i avslutning for å hindre drop-out
- «Brukerstyrte stoler»
- Brukerne bør få større innflytelse over hvordan poliklinikkene skal fungere

Familiearbeid
«Nyere forskning viser at det er sant», det som både klinikere og pasienter hevder:
- Inkluder familien tidlig i behandlingsforløpet
- Jobb systematisk for å få familien til å delta i polikliniske tilbud
- Øk muligheten for å starte poliklinisk behandling via bekymrede foreldre og samboere/ektefeller (jfr lavterskel)

Ambulerende tjenester
Ambulerende tjenester ble ansett som et viktig satsingsområde og ble framhevet under flere av konferansens temaer. I tråd med retningslinjenes anbefalinger ble det lagt vekt på denne metoden for å nå unge og at tjenesten bør være like omfattende som de som tilbys i poliklinikkene.
Når poliklinikkene tar i mot pasienter med omfattende problematikk fordres det endring av tilnærminger, eksempelvis økt grad av ambulant behandling.

Selvhjelpsgrupper, brukerorganisasjoner og likemannsarbeid
Dette er tre stikkord for en utvikling som har skutt fart de siste årene. Vett og forstand finnes også utenfor spesialisthelsetjenesten, og holdningen til frivillig arbeid og selvhjelp blir stadig mer positiv.
- Poliklinikk bør oppfordre pasientene til å delta i ulike aktiviteter og hjelpetilbud
- Viktig i integrering og rehabilitering
- Støtte behandlingen med sosial trening og fysiske aktiviteter

Les artikkelen på Stavanger Universitetssykehus sine hjemmesider:
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/starus-konferansen-2017-hva-skal-vi-bruke-poliklinikkene-til
 
sverre %c3%a5pner