Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
01.06.2018
Marit Vasshus

Sauda kommune signerer avtale om Bedre tverrfaglig innsats

Hvordan lage et godt og trygt lokalsamfunn? Bedre samarbeid mellom tjenestene er en viktig innsats og skal prioriteres. Rådmannen i Sauda signerte torsdag 29.mai avtale med KoRus vest Stavanger om samarbeid om prosjektet «Bedre tverrfaglig innsats» der alle ledere i Sauda er mobilisert.
Kommunen har gjennomført en kartlegging av status på fagområdet og behovet for kompetanse.

- Det er en sterk vilje til stede, alle er enige om å satse på tverrfaglig innsats, fremhever rådmann Rune Kloster Tvedt. Overganger er utfordrende, men de skal man ha godt øye for.

Kartleggingen av status i kommunen når det gjelder kunnskap om sårbare barn og ungdom, viser at på en god del områder gjør kommunens fagfolk allerede en god innsats. Og så er det noen utfordringer, som kan jobbes mer med. Dette sier Anne Schanche Selbekk, sosiolog og Ph.D fra KoRus vest Stavanger, som har oppsummert undersøkelsen og la frem funn for rådmann og lederne i Sauda kommune. En god samling med sterkt engasjert ledere fra Sauda kommune møtte i kommunestyre-salen denne uken.

Funn i BTI – kartleggingen
Over 180 respondenter som er ansatt i Sauda kommunes ulike tjenester, har besvart undersøkelsen. I ledergruppen finner en at disse har stor motivasjon for endring og den administrative støtten er høy. Kunnskap om læringsvansker hos barn og ungdom skårer litt høyere enn psykiske vansker. PPT har høy kunnskap om lærevansker. Helsestasjon og barnevernstjeneste har høy kompetanse på relevante fagområder. Kunnskap om mobbing er også høy. På kunnskap om alvorlig psykisk helse og flerkulturell kunnskap er kunnskapen høy hos spesialistene som har dette som sitt primærområde. Det å beherske identifisering av tegn på sosiale vansker og lærevansker skårer høyt. Noen temaområder har potensiale til å øke kunnskap hos noen tjenester, som tema risikosituasjoner i oppvekstforhold og det å snakke med barn og unge om alvorlige vansker. Kunnskap om tema «mindre alvorlige forhold» er god i Sauda kommunes tjenester.

Hvordan møte dem som har særskilte behov?
Brukerrepresentant og mor og leder i autismeforeningen Ruth Gravdal, hadde innlegg om hennes møte med ulike tjenester i en annen kommune. Hennes erfaringer er gyldige for alle kommuner. Hun sier at barn som har nok med seg selv og sine ekstra utfordringer, trenger fagfolk med kompetanse på å tilrettelegge og be andre om råd, samt å snakke sammen på tvers av tjenestene. Å tilrettelegge for læring og mestring, er avgjørende for barn og foreldre, understreker Gravdal.

- Disse barna er prisgitt motiverte, kunnskapsrike og tilretteleggende voksne fagfolk og foreldre, påpeker Gravdal som mor.Hva skaper lykke? Spør hun og svarer: - Det å klare å mestre gir lykkefølelse. Som mor sier Gravdal hun har vært limet for å holde sammen hjelperne som skal bidra til å få barnet motivert. Relasjoner og sosial kunnskap er stor mangelvare, det er mye mobbing blant elever, mener hun. Foreldre som har barn med særskilte behov må være brannslokkere, og hele tiden kjempe for barnet /ungdommen og hjelpe med å tilrettelegge og koordinere hjelp, påpeker Gravdal.

Som mor til en gutt med særskilte behov sosialt og i forhold til tilrettelagt skolegang, sier hun at det er viktig at fagfolk er ydmyke og viser vilje til å søke råd og kompetanse og undre seg sammen og dele kunnskap, fordi tverrfaglighet er essensielt slik at barn/ungdom ikke faller utenfor samfunnet.

Styrings og prosjektgruppe: Rådmann Rune Kloster Tvedt, Kommunalsjef Helse og omsorg Aina Olene Tvedt, prosjektleder BTI Jill M. Bergsbakk, PPT- leder Jorun Hoås, barnehageleder Camilla Eikevik, folkehelsekoordinator  Aslaug Tangeraas, brukerrepresentant og mor Ruth Gravdal, KoRus vest Stavanger Bernt Netland og Maren Løvås og Anne Schanche Selbekk, leder legesenter-helsestasjon og fysioterapi Olivia Obitianrio, Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet  Roar Fiveland.
 
2018 sauda kommunestyresal r%c3%a5dmann sitter