Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
11.05.2012
Marit Vasshus

Samhandling om gravide med rusproblem

Rogaland A-senter ved direktør Kjersti Egenberg inviterte 8. mai til årlig samarbeidsseminar med Stavanger kommune og Stavanger Universitetssykehus, denne gang om gravide med rusrelaterte problemer. Formålet med seminaret er å dele informasjon om tiltak og hvordan man metodisk jobber med gravide.
Seminaret har alternerende vertskap mellom samarbeidspartnerne, som har arbeidsgrupper på tema ”Barn som pårørende” og ”gravide, kvinner og barn”.

Hva tilbyr kommunen?
Brita Mauritzen Næss hadde innlegg om Gravide rusmiddelmisbrukere og gravide i LAR, og retningslinjer for tverrfaglig arbeid. Kommunen skal tilby:
 • Nødvendig helse – og omsorgstjeneste
 • Svangerskaps – og barselsomsorg
 • Utredning og diagnostikk


Foto: Brita Mauritzen Næss, Stavanger kommune

Retningslinjer
Det er nedsatt en gruppe som jobber med en modell for gravide rusmiddelsmisbrukere som har et for høyt alkoholforbruk og som har behandlingsbehov fra spesialisthelsetjenesten og behov for tverrfaglig oppfølging.  Retningslinjene er fra 1997 og er revidert i 2011. Disse er basert på nasjonale retningslinjer for gravide i LAR med oppfølging av barn og familie frem til skolealder.

Nytt tiltak
Stavanger kommune har startet to nye tiltak: forsterket helsestasjon i 2011 og ny ressursgruppe i 2012 til kontakt og rådgivning ift gravide med rusavhengighet. Aktører i samarbeidet er fastleger, helsestasjon/ jormor, helse- og sosialtjeneste, barnevern, spesialisthelsetjenesten, også ofte Lar/ Rehabiliteringskontoret og Helse Stavanger.

Første kontakt
Når man etablerer kontakt med kvinnen følges disse rutinene:
 • Konstatere svangerskap og fastsette svangerskapsuke
 • Presentere retningslinjer og tilby hjelp
 • Få kvinnens samtykke til samarbeid - samtykke forplikter virksomheten til å delta
 • Kartlegge kvinnens situasjon

Virkemidler
Hvilke virkemidler har kommunen i kontakten med den gravide kvinnen?
 • Individuell plan
 • Ansvarsgrupper
 • Forsterket helsestasjon
 • Urinprøver, forebygge og dokumentere omfang
 • Poliklinisk behandling
 • Behandling i institusjon
 • Tiltak mot kvinnens samtykke ved lite samarbeid og omfattende rusmisbruk med fare for barnet
Forutsetning for suksess
For å lykkes i samarbeidet med kvinnen må det være noen forutsetninger til stede:
 • Betydningen av nødvendig tverrfaglig oppfølging
 • Reelt samarbeid, bevisst eget og andres ståsted, kjennskap


Solveig Karlsen, Forsterket helsestasjon Stavanger

Forsterket helsestasjon - et nytt tilbud
Solveig Karlsen og Carmen Andren representerer forsterket helsestasjon som ble etablert i Stavanger kommune i 2011 med en jormor og en helsesøster. De har oppfølging av henholdsvis ti og syv kvinner. Henvisninger kommer både fra leger, jormødre, Ungbo, K46 og Rogaland A-senter.  Gjennom arbeidet får fagfolkene ved forsterket helsestasjon utvidet kunnskap om tematikken og kontakt med ansvarlige personer i kommunen.

Helsesøster koordinerer samarbeidet og målgruppe er i tillegg til kvinnen både småbarn, søsken, besteforeldre, som innebærer å tenke helhetlig på hver familie. Noen fedre har også rusproblemer og dette påvirker hele familien, både barn og mødre. Oppfølging av kvinnen kan være 1-2 ganger i uka og avhenger av mestring i hverdagen. Kontakten foregår hjemme hos kvinnen for det meste, noen ganger følges kvinnen til kvinnegrupper eller 1.gangs oppmøte i barnehage. Metodisk jobber forsterket helsestasjon utradisjonelt og vektlegger det sosiale, bla. med kafebesøk og sosial trening og utvikler ulik metodikk og tilnærming til familien. Forsterket helsestasjon samarbeider også med jormor, barnevernet og Rogaland A-senter.

Carmen Andren, Forsterket helsestasjon StavangerLAR i Helse Stavanger
LAR i Helse Stavanger har foreskrivning av medikasjon, andre steder har fastlegene ansvar for dette. Ved identifisering av svangeskap hos gravide med rusmiddelproblemer, formidles dette til andre nødvendige samarbeidspartnere.

Ved inntak i LAR kartlegges aktiv rusbruk, samlivsforhold, kvinnens tidligere fødsler, barn i andres omsorg, ev.oversikt over tiltak som psykologsamtaler, DPS, Rogaland A-senter oa. Man lager en kriseplan til bruk ved eventuell rusing. Man tilstreber frivillig behandling og hjelp for å skape forutsigbarhet ved inntak av rusmidler.

Man har et tverrfaglig nettverksarbeid med og om LAR- pasientene med LAR lege, fastlege, jormor og ansvarsgruppe innen 14 dager. Man kvalitetssikrer at alle aktører ivaretar pasienten både som kvinne og mor. Ved graviditet har behandlingsansvarlig tettere oppfølging av pasienten. Gode ansvarsgrupper sikrer nødvendig informasjon for oppfølging med evaluering av forløp og veien videre. Kvinnen skal slippe å gi informasjon til hver enkelt aktør. Man har fødselsforberedende møte med SUS, ansvar for fødsel og oppfølging av barnet på sykehus. Man kvalitetssikrer informasjon til sykehus.

Urinprøver
Kvinnen oppfordres til jevnlige urinprøver for å dokumentere rusfrihet, noe kvinnene ofte ønsker selv. Nedtrapping på medikasjon i institusjon gir større trygghet ift abstinens. LAR legen kvalitetssikrer ift andre rusmidler når det gjelder hvilke rusmidler som må trappes ned før nedtrapping på LAR, men LAR legen overtar ikke fastlegens ansvar.

Nye tiltak
Det er etablert en gruppe for interkommunalt samarbeid om retningslinjer for gravide med rusproblemer. Brukerutvalget ved Rogaland A-senter har dessuten initiert å få i gang en aktiv barselgruppe for rusmiddelmisbrukere ved helsestasjon i Stavanger fra august 2012.

Gravidekoordinator på Rogaland A-senter Tove Torbjørnsen: tove.torbjornsen@ras.rl.no
gravide--kegenberg-mai2012