Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
12.12.2017
Marit Vasshus

Samarbeid mellom regionale kompetansesentra om tidlig og tverrfaglig innsats

Fire kompetansesentre på Vestlandet skal bistå kommunene med å iverksette tidlig og tverrfaglig innsats for å unngå skjevutvikling hos barn.
Odd Tore Berge, påtroppende leder for KoRus Vest – Stavanger fra januar 2018 deltar i nettverket sammen med Anne Marita Milde, leder RKBU Vest, Espen Rutle Johansson, leder RVTS Vest, Vibeke Johannesen, avdelingsdirektør KoRus Vest – Bergen, Inger Eide Robertsson, leder KoRus Vest – Stavanger.

https://www.rvtsvest.no/skal-bista-med-tidlig-og-tverrfaglig-innsats/.

Tverrfaglig samarbeid mellom tjenester som møter barn, unge og foreldre kan være utfordrende for kommunene. Kompetansesentrene vil derfor bistå kommuner med å implementere samhandlingsmodellen BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats). Dette er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet bekymring til. Modellen skal bidra til helhetlig og tidlig innsats uten at det blir oppfølgingsbrudd.

Tidlig intervensjon, tydelig samarbeid og sterkere brukermedvirkning stiller krav til medarbeidernes og tjenestenes kompetanse på flere områder. Kompetansesentrene vil derfor tilby ulike undervisnings-, kurs- og veiledningstilbud.

Kompetansesentrene som er med i samarbeidet er RKBU Vest, KoRus Vest i Bergen og i Stavanger og RVTS Vest. KoRus bidrar med rusfaglig kompetanse, RVTS Vest tilbyr veiledning og kompetanseheving innen blant annet traumer, selvmordsforebygging og vold, og RKBU Vest bidrar med kompetanseheving innen psykisk helse, barnevern, kartleggingsmetoder, og spesifikke metoder og tiltak.

Tidlig innsats handler om å oppdage og følge opp uro og bekymring tidlig i et risikoforløp og i så tidlig alder som mulig. BTI hjelper ansatte å bli bevisst og ta på alvor bekymringer og uro de får. Det kan gjelde forhold i hjemmet, barnehagen, skolen eller i fritiden, eller egenskaper ved barnet, ungdommen eller familien som skaper bekymring.

Samordning av tjenestene handler om å skape et helhetlig og sammenhengende system mellom kommunens ulike tjenester og brukeren. Hensikten er at tjenestene skal fremstå helhetlig overfor brukerne. Strukturen i BTI skal legge til rette for at det blir sammenheng i og mellom tjenestene og brukeren uten at det blir brudd i oppfølgingen.
Brukermedvirkning handler om at de kommunale tjenestene legger til rette for at gravide, barn, unge og deres foreldre involveres i samarbeidet så tidlig som mulig.

Les mer om BTI-modellen på forebygging.no
Avtalene gjøres mellom den enkelte kommune som ønsker å arbeide med BTI og KoRus Vest Bergen eller KoRus Vest Stavanger
 
 
22017 regionale kompsentra samarbeid berge