Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
22.01.2019
Marit Vasshus

Søknadsfrister for tilskuddsmidler 2019

Flere aktører forvalter tilskuddsmidler, som det er søknadsfrister på i tiden fremover. Her finnes en oversikt over de mest sentrale.
Fagrådet har laget en god oversikt over disse:
 
Behandling og rehabilitering
Helsedirektoratets tilskuddsordninger
Etablering og drift av rask psykisk helsehjelp.
Søknadsfrist 20. februar 2019. https://helsedirektoratet.no/tilskudd/etablering-og-drift-av-rask-psykisk-helsehjelp
 
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Søknadsfrist 10. februar 2019. https://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene
 
Bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet
Søknadsfrist 1. februar 2019.
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/bruker-og-parorendearbeid-innen-rus-og-psykisk-helsefeltet
 
Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring.
Søknadsfrist 1. februar 2019.
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/ideelle-og-frivillige-organisasjoner-som-driver-aktivitetstilbud-rettet-mot-personer-med-rusmiddelproblemer-eller-prostitusjonserfaring

Fylkesmannens tilskuddsordninger
Kompetanse- og innovasjonstilskudd, inkludert rus- og psykisk helsefeltet. Opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering
Tilskudd til utvikling av sosiale tjenestene i NAV
Tilskudd til kommunalt rusarbeid
Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov
Psykologer i helse- og omsorgstjenestene i kommunene
Søknadsfristen for de fleste ordningene er i februar 2019.

Unntakene er tilskudd til innovasjon og kompetanse og midler gitt på folkehelseområdet.
For mer informasjonfølg med på Fylkesmennenes nettsider eller ta direkte kontakt med helse- og omsorgsavdelingen ved ditt Fylkesmannsembete.

Forebyggende arbeid
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging forvalter følgende tilskuddsordninger: http://kriminalitetsforebygging.no/tilskuddsmidler-2019/
 
Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak
Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
Søknadsfristen for alle tre tilskuddsordningene er 15. februar 2019

Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

Formålet med denne tilskuddsordningen er å stimulere og inspirere kommuner til å arbeide aktivt med rus- og kriminalitetsforebygging blant barn og unge.
Regelverk og søknadsskjema for 2019 samt rapporteringsskjema for 2018
http://kriminalitetsforebygging.no/slt/slt-tilskuddsordning/
 
Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke. Privatpersoner kan søke dersom virksomheten ikke er fortjenestebasert. Også krisesentrene kan søke om midler til tiltak som styrker samarbeid og samordning, inkludert kompetansehevende tiltak, selv om senteret er organisert som en kommunal virksomhet.
Regelverk og søknadsskjema for 2019 samt rapporteringsskjema for 2018;
http://kriminalitetsforebygging.no/kompetansesenter-for-kriminalitetsforebygging/tilskuddsordninger/tilskuddsordning-tiltak-a-forebygge-bekjempe-vold-naere-relasjoner/
 
Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
Hovedmålet er å stimulere til kompetanseheving, samt utvikle gode systemer lokalt. Kommuner kan søke om tilskuddsmidler til lokale prosjekter for forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme. Enkeltkommuner er velkomne til å søke, men det oppfordres til at to eller flere kommuner samarbeider om felles prosjekt.
Regelverk og søknadsskjema for 2019 samt rapporteringsskjema for 2018;
http://kriminalitetsforebygging.no/kompetansesenter-for-kriminalitetsforebygging/tilskuddsordninger/tilskuddsordning-tiltak-a-forebygge-bekjempe-vold-naere-relasjoner/
 
Fylkeskommunene forvalter tilskudd til program for folkehelsearbeid i kommunene
Ordningen skal blant annet bidra til å integrere barn og unges psykiske helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid, med barn og unge (0-24 år) som primærmålgruppe. Informasjon for 2019 foreligger foreløpig ikke. Søknadsfristen i 2018 var 1. juni så vi kan anta at det blir tilsvarende for 2019.


 
 
20070306-144842-5 pedestrians broald
Illustrasjonsfoto: Shutterstock.