Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
14.02.2011
Marit Vasshus

Rusmiddelpolicy positivt for bedriftskultur

- Kunnskap, holdning og handling har effekt på resultatene av Akan – arbeidet, og dette bør inn i all lederopplæring, understreker Tormod Gilje, AKAN – koordinator i Avinor. Bedriften fikk AKAN – prisen for godt AKAN arbeid i fjor.
Avinor har jobbet systematisk for å få bevissthet hos ledere og ansatte om bedriftens rusmiddelpolitikk, sa Gilje til 40 deltakere på Arbeidsliv og rusnettverket 10.februar 2011 i regi av Kompetansesenter rus, Stavanger ved Rogaland A – senter.

- AKAN – arbeid er noe en må brenne for, og vi satte oss noen mål og delmål. En må formidle til ledere det en mener er viktig, og få dem til å forstå dette. I vår bedrift er Akan arbeidet forankret både hos ledere, medarbeidere og tillitsvalgte, sier Gilje.

- Sikkerhet er Avinor sitt hovedprodukt, som kan forkludres av rus, derfor er AKAN – arbeid viktig.  Med 46 lufthavner og 39,7 millioner passasjerer, 760 000 flybevegelser, og 2900 ansatte, blir sikkerhet svært sentralt. Mange ansattegrupper har særaldersgrense og flere ansattegrupper har pliktmessig avhold og 70 % ansatte er skiftarbeidere. Avinor sine verdier er basert på å være åpen, ansvarlig og handlekraftig.

Resultater
Å bry seg om hverandre er viktig som utgangspunkt for AKAN – arbeidet. Etter to-tre år med målbevisst og systematisk arbeid, er flere ansatte på AKAN - kontrakt og flere kolleger tør å gi beskjed, slik at kolleger får hjelp. Lederne kjenner til AKAN, det gjør også medarbeidere og tillitsvalgte.

AKAN – arbeidet er forankret i toppledelsen, og ledelsen og ansatte samarbeider og deler ansvar. Akan – arbeidet er også forankret hos mellomlederne og dette arbeidet presenteres på HMS – og ledersamlinger. Man har AMU utvalg lokalt, på divisjonsnivå og sentralt, der AKAN er et fast tema på hvert møte, samt på verneombudsmøter og sentrale tillitsvalgtmøter med ledelsen.

Organisering og kompetanse
AKAN utvalget jobber med en overordnet handlingsplan og visjon for arbeidet. AKAN – utvalget ledes av divisjonsdirektør, og AKAN- kontaktene samles årlig for å utveksle erfaringer og øke kompetansen. Alle får grunnkurs og faglig oppdatering, og man har en ungdomskontakt. Man har også en sentralt koordinator i 20% stilling. Man har også egen AKAN – håndbok som er styrende for Avinor. Håndboken er et godt verktøy når ledere og ansatte trenger råd om håndtering av rus og avhengighetsproblematikk, og er publisert på intranet. Man har også to plakater om rusforebygging som henger på oppholdsrom i alle avdelinger i Avinor, som er påminnelse. Internavisen brukes også til å publisere artikler om AKAN for å opprettholde oppmerksomheten om tematikken.

arbliv-og-rus-100211-anne-b

Deltakere fra bedriftsehesstjenester, HMS - rådgivere, AKAN - kontakter og ledere fra ulike bedrifter på Nettverket for Arbeidsliv og rus 10.februar i Haugesund

Positivt redskap for bedriftskultur
Ifølge Tormod Gilje er Akan – arbeid  integrert i personalpolitikk og HMS –arbeid i Avinor.  Det oppleves som et positivt redskap for å opprettholde en sunn bedriftskultur der alle bryr seg om hverandre. Vi vektlegger ledere som rollemodeller for å snu eventuelt uheldig kultur hvis den finnes. Vi har en uttalt tydelig ruspolitikk som er forankret hos ledelse, tillitsvalgte, verneombud og medarbeidere, sier Gilje.

Forebygging
En egen test om alkoholvaner er lagt ut på intranet. Verktøyet Blance og Dialog-verksted er testet ut ved to lufthavner. Man har årlige medarbeiderundersøkelser, hvor det blant annet spørres om opplevelse av jobbrelatert drikkepress. Bedriften har også et livsfaseprosjekt med veiledning til ansatte med oppfølging av livsstil, kost, trening og forhold til rusmidler.

arbliv-og-rus-100211lege-30

Leger, ledere og HMS - personell fra næringsliv og offentlig sektor på Nettverksmøtet om ruspolicy og rusmiddeltesting 

Gråsoner
Bedriften fokuserer og har diskusjoner på hva er greit og ugreit, og knytter dette til sikkerhetskrav i Avinor. Man har også fokus på lederne som rollemodeller, og at lederne er i stand til å ta ” den vanskelige samtalen”. Det er en utfordring å ta tak i bekymringer for at ansatte får hjelp med avhengighet til alkohol eller narkotika.  Det krever trygge ledere for å håndtere sli atferd, og at de er kjent med faresignaler. En dyktiggjør ledere til samtaler, og gjør konkret avtaler med enkeltansatte om oppfølging.

Ansatte som jobber i turnus er mer utsatt, sammen med dem som styrer arbeidstiden mer selv. Reiser og kursvirksomhet er også arenaer som gjør folk mer utsatt for ruseksponering. 

Rustesting
Rustesting må ses i sammenheng med bedriftens rusmiddelpolitikk, derfor mener Avinor at rustesting krever et ”godt håndverk” og mange instanser involvert. Håndboken letter arbeidet sammen med forankring i toppledelsen, som en del av personalpolitikken, som stadig forbedres og videreutvikles.  Her er ingen fasit, og en leter stadig etter gode løsninger for oppfølging når avhengighet er avdekket, avslutter Tormod Gilje, AKAN -  koodinator i Avinor.
arbliv-og-rus-100211-t-gilj